Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Dare de seamă pe anul 2003

Filiala Timişoara a ASTR are 20 de membri care fac parte din majoritatea sectiilor ASTR.

În cele ce urmează vom analiza, pornind de la planul de activităţi al ASTR - Filiala Timişoara, activitatea acesteia în anul 2003, structurată pe 2 capitole:

Precizăm că e vorba de un rezumat al unei activităţi ştiinţifice şi tehnice rodnice a membrilor Filialei Timişoara ASTR.

1. Acţiuni cu caracter general.

Membrii Filialei Timişoara a ASTR au participat la organizarea şi susţinerea a numeroase mese rotunde, simpozioane conferinţe făcând astfel vizibilă organizaţia noastră ASTR în comunitatea românească şi chiar internaţională. Se remarcă îndeosebi colaborarea cu Academia Română Filiala Timişoara la "Zilele Academice Timişene" în mai 2003 - manifestare cu peste 1400 de lucrări, cu AGIR la "Ziua Inginerului Român" şi SCT la "Săptămâna calităţii Timişene". In vederea cuprinderii în ASTR a unor noi membri de valoare şi domenii tehnice neacoperite Filiala a făcut recomandări pentru doi noi candidaţi la ASTR: Prof. Dr. ing. Virgil Negrea şi Prof. Dr. ing. Ionel Jianu.

Pentru a spori impactul ASTR Timişoara în domeniul academic şi industrial din zonă au fost înfiinţate comisii de lucru pe specialităţi în care să se grupeze membrii ASTR si colaboratori externi acesteia. Comisiile de lucru din domeniul Sudurii şi ªtiinţei materialelor şi din domeniul Rezistenţei Materialelor şi Mecanicii Tehnice au fost înfiinţate în 2003 şi au lucrat cu rezultate deosebite.

Pe baza acestor rezultate, după o analiză în Filială, sperăm să se înfiinţeze, pe bază de voluntariat, comisii şi in alte domenii cum ar fi "Tehnologia Informaţiei", "Electronică şi telecomunicaţii", "Electrotehnică şi electronică de putere" etc.

Pe baza noului Regulament al Concursului "Teza de doctorat a anului" Comisia de lucru nr. 4 a propus şi Biroul Filialei a hotărât să declare câştigător al tezei anului 2002 pe Dr. Ing. Adrian Bej cu lucrarea "Optimizarea construcţiei turbinelor eoliene în autoplafonare de putere şi frânare aerodinamică". Câştigătorului, Biroul Filialei i-a înmânat o diplomă şi un premiu de 5 milioane de lei. Ulterior d-l Adrian Bej a devenit cadru didactic la Catedra de Maşini Hidraulice din UPT.

Au fost atrase fonduri de sponsorizare a Filialei din unităţi economice în valoare de 15 milioane de lei şi un contract industrial în valoare de 21 milioane lei. Deşi au fost si alte colaborări directe cu industria (ISIM - Prof. Ioan ªora, Electroputere Craiova - Prof. Toma Dordea etc.) ele nu s-au soldat cu sume un contul ASTR - Timişoara.

Având în vedere acest început, timid e drept, aşteptăm o dezvoltare puternică a contractelor directe cu industria prin ASTR - Timişoara având în vedere şi simplificarea formalităţilor birocratice oferită de ASTR.

Şi în 2003 au fost editate cele două numere ale InfoASTR Timişoara atât pe site-ul propriu cât şi pe hârtie, cu distribuire în instituţii cheie din zonă pentru sporirea vizibilităţii ASTR.

Au fost organizate câteva acţiuni tematice, dintre care menţionăm pe cea de la Fac. de Automatică şi Calculatoare.

2. Acţiuni punctuale

2.1. "Zilele Academice Timişene" (ZAT) - mai 2003, Timişoara: ASTR -Timisoara s-a angajat din nou în calitate de coorganizator al ZAT, sub egida Academiei Române, Filiala Timişoara, contribuind cu organizarea unor simpozioane, mese rotunde, seminarii etc.

Membrii ASTR Timişoara au participat fiecare cu cel putin 1-2 lucrări la ZAT sporind valoarea acestei manifestări.

Menţionăm şi contribuţia ASTR Timişoara la editarea volumului "Selecţii de lucrări ZAT - " (Prof. M. Truşculescu, Prof. Ioan ªora).

De asemenea s-au bucurat de succes mesele rotunde (seminarii) cu temele:

2.2. Lucrări ştiinţifice la Conferinţe în ţara şi străinătate

Pe baza rapoartelor membrilor filialei putem spune cu temei că ei au desfăşurat o remarcabilă activitate ştiinţifică împreună cu doctoranzii şi colaboratorii din colectivele lor.

Putem aprecia că media lucrărilor prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale în ţară de către membrii ASTR - Timişoara este de peste două pe membru. (Menţionăm aici pe Acad. T. Dordea, Prof. D. Dragulescu, Prof. V. Safta, Prof. V. Gioncu, Prof. Ioan Şora, Prof. L. Brindeu, Prof. T. Dragomir, Prof. T. Babeu, Prof. M. Trusculescu , Prof. T.S Manescu.) Cât priveşte lucrările la conferinţe de prestigiu în străinătate, numărul lucrărilor ştiinţifice este moderat (Prof. V. Gioncu - trei, Prof. V. Safta - două, Prof. D. Dragulescu - patru, Prof. I. Boldea - şase, Prof. T.S. Manescu - doua, Prof. Cretu Vladimir - doua , Prof. Gh. Lucaci - una etc.)

S-a editat cu sprijinul Consiliului Judtean Timis, CDul "Geometrie Analitica si Algebra Computerizata" ,autor Sl. C. Milici pe-manual practic distribuit gratuit studentilor UPT.

2.3. Lucrări în reviste din ţară şi din străinătate

Membrii Filialei au fost prezenţi cu numeroase articole în revistele din ţară. Evidenţiem aici pe Prof. T. Dordea si Prof. I. De Sabata - 2 lucrări la "Revue Roumaine de Science Techn. - EE", Prof. V. Safta la Buletinul UPT (două lucrări) Prof. C Sora, o lucrare la Revue Roum ., Prof. M. Trusculescu in BID-ISIM Timisoara, Prof. L. Brindeu, Prof. T. Babeu, Prof. T.S. Manescu, 3 lucrari la Metalurgica.

Numărul lucrărilor publicate în reviste internaţionale ISI a fost redus şi considerăm că trebuie făcute eforturi sporite în acest sens.

2.4. Monografii în ţară şi în străinătate

Menţionăm aici pe Prof. T. Dordea cu vol. II şi III al tratatului său de "Maşini electrice" la Editura ASAB din Bucureşti şi cu o lucrare (cu întregul colectiv) la Editura Orizonturi Universitare, 2003, Prof. D Dragulescu, coautor la trei carti, doua la Orizonturi Universitare si una la Ed. Tehnica, Prof. M. Trusculescu, 2 monografii(coautor), la Ed. Politehnica Timisoara: "Instalatii termoenergetice: fiabilitate-durata de viata", "Materialotehnica-Vol. 1, Metalurgie structurala".

Prof. V. Safta a colaborat la monografia "Şcoala de Sudură din Politehnica Timişoreană la 50 de ani: 1953-2003", apărută la Editura Politehnica din Timişoara.

Prof. V. Gioncu (două) şi Prof. I. Boldea (unul), au participat cu capitole la monografii internaţionale apărute la Editurile Springer-Wien şi Academic Press, USA, în 2003.

2.5. Prelegeri invitate, cursuri intensive în ţară şi în străinătate

Majoritatea membrilor filialei au prezentat prelegeri invitate în ţară pentru participanţi din învăţământ şi industrie. Au fost şi câteva, nu multe, cursuri intensive (sau stagii de profesor invitat în Occident), ţinute de membrii filialei în străinătate (Prof. Gioncu, Prof. T. Dragomir, Prof. D. Drăgulescu, Prof. I. Boldea). Este imperativ ca astfel de actiuni să se dezvolte în plan internaţional.

2.6. Conventii internationale

S-a parafat o conventie de colaborare stiintifico-tehnica cu Academia de Stiinte Tehnice a Ucrainei, in domeniul stiintei si ingineriei materialelor.

3. Concluzii

Se poate concluziona că şi în 2003 membrii Filialei Timişoara a ASTR au desfăşurat o activitate ştiinţifică şi tehnică remarcabilă împreună cu colectivele lor. Există însă loc pentru mai bine şi în acest sens sugerăm colegial:Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu