Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2010

1. Activitate organizatorică şi de relaţii

1.1 Preocupări pentru formarea structurii administrative a filialei

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.III

1.2 Constituirea unor comisii de lucru pe probleme tematice conform Deciziei nr. 01/16.01.2010 a Biroului Filialei Timişoara a ASTR (Anexa 1)

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.I

1.3 Stabilirea unor relaţii de colaborare cu academii şi organisme din structura EURO-CASE

Răspund: Prof.dr.ing. D. Dehelean
Prof.dr.ing. Gh. Lucaci
Prof.dr.ing. C. Davidescu
Termen: trim.II şi în continuare

1.4 Intensificarea impactului activităţii filialei asupra instituţiilor publice, impulsionarea activităţii inginereşti

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.IV şi în continuare

1.5 Cooperarea pe diferite teme de interes comun cu filiale ale academiilor din România, cu unităţi de învăţământ liceal şi învăţământ superior, cu autorităţile şi agenţiile locale, respectiv cu organizaţii non-guvernamentale

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.IV şi în continuare

1.6 Strategii pentru primirea de tineri merituoşi în ASTR, în special la secţiile Construcţii şi urbanism şi Ingineria transporturilor

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.III şi în continuare

1.7 Mediatizarea realizărilor şi acţiunilor filialei prin mass-media locală şi centrală

Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu
Prof.dr.ing. Delia Perju
Prof.dr.ing. V. Gioncu
Termen: trim.IV şi în continuare

2. Activitate tehnico-ştiinţifică

2.1. Participare la competiţii de cercetare pe teme din planul naţional şi internaţional de cercetare

Răspund: Prof.dr.ing. I. Jurca
Prof.dr.ing. D. Dehelean
Prof.dr.ing. T.L. Dragomir
Prof.dr.ing. Gh. Lucaci
Prof.dr.ing. M. Truşculescu
Dr. ing. D.R. Pascu
Termen: trim.III şi în continuare

2.2. Participare la programele de cercetare-dezvoltare-inovare cu unităţi economice din ţară

Răspund: Prof.dr.ing.I.Boldea
Dr.ing. D.R. Pascu
Termen: trim.II şi în continuare

2.3. Organizarea de seminarii tematice pe probleme de dezvoltare tehnică industrială (Anexa 2)

Răspunde: Comisia de colaborare cu unităţi economice
Termen: trim.II şi în continuare

2.4. Strategii şi prognoze pentru dezvoltarea învăţământului tehnic – muncitori calificaţi, tehnicieni, ingineri

Răspunde: Comisia de dezvoltare învăţământ, cercetare
Termen: trim.II şi în continuare

2.5. Intensificarea participării la organizarea manifestărilor ştiinţifice (mese rotunde, conferinţe, simpozioane ş.a.) la care să participe şi reprezentanţi ai mediului industrial (Anexa 5)

Răspunde: Comisia de organizare manifestări ştiinţifice
Termen: trim.I şi în continuare

2.6. Intensificarea pregătirii prin studii doctorale, al căror conţinut să reflecte direcţii noi de cercetare, să conducă la elaborarea de brevete, să aibă caracter aplicativ

Răspund: Membrii ASTR – conducători de doctorat
Termen: trim.IV şi în continuare

2.7. Continuarea ciclului de conferinţe din programul “Progres Tehnic”, la care să fie invitaţi şi studenţi, masteranzi, doctoranzi (Anexa 3)

Răspund: Prof.dr.ing. I. Şora
Prof.dr.ing. N. Budişan
Prof. dr.ing. Ioan Ilca
Termen: trimestrial

2.8. Participarea la programul “Energie electrică” nepoluantă

Răspund: Biroul filialei şi membrii Secţiei de Electrotehnică şi Energetică a filialei
Termen: permanent

3. Activitate aniversară şi comemorativă (Anexa 4)

3.1. Organizarea unor manifestări aniversare pentru membrii filialei la împlinirea vârstei de 75 ani sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.III şi în continuare

3.2. Comemorarea unor iluştri profesori universitari la 100 de ani de la naştere sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei
Termen: trim.IV şi în continuare

4. Activitate editorială şi publicistică

4.1. Continuarea editării semestriale a revistei INFO ASTR Timişoara difuzarea ei şi la schimb cu alte publicaţii

Răspund: Prof.dr.ing. Dan Perju
Prof.dr.ing. M. Toader
Dr.ing. D. Teodorescu
Prof.dr.ing. V. Gioncu
Termen: lunile mai, nov. şi în continuare

4.2. Îmbunătăţirea site-ului filialei cu noi date şi contorizarea accesului

Răspunde: Prof.dr.ing.I. Creţu
Termen: permanent

4.3. Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi din străinătate, intensificarea accesului la reviste cotate ISI

Răspund: Membrii filialei
Termen: permanent

4.4. Publicarea de cărţi tehnice în edituri de prestigiu

Răspund: Membrii filialei
Termen: permanent

4.5. Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări din ţară şi din străinătate

Răspund: Membrii filialei
Termen: permanent

5. Activitate economică şi de patrimoniu

5.1. Folosirea raţională, la capacitate, a dotărilor existente şi completarea acestora cu echipamente performante

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ
Termen: permanent

5.2. Preocupări pentru crearea de noi spaţii de lucru ale filialei

Răspunde: Biroul filialei
Termen: permanent

5.3. Constituirea unor laboratoare de cercetare sub egida ASTR şi cooperarea cu laboratoare din universităţi şi institute de cercetare de profil

Răspund: Biroul filialei
Prof.dr.ing. I. Naforniţă
Termen: trim.IV şi în continuare

5.4.Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri din contracte, sponsorizări, dotări

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ
Termen: permanent

5.5. Preocupări pentru exigenţă financiar-contabilă în folosirea fondurilor şi stimularea personalului angrenat în activitatea contractuală

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ
Termen: permanentAnexa 1

Componenţa Comisiilor de lucru pe probleme tematice

1. Comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi de omagiere a personalităţilor

Prof.dr.ing. Ion Boldea, responsabil
Prof. dr.ing. Delia Perju
Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci
Dr.ing. Doru Romulus Pascu

2. Comisia de redacţie a Revistei INFO ASTR Timişoara

Prof. dr.ing. Dan Perju, responsabil
Prof.dr.ing. Victor Gioncu
Prof. dr.ing. Mihai Toader
Dr.ing. Dan Teodorescu

3. Comisia de redacţie şi completare “Pagina WEB”

Prof. dr.ing. Vladimir Creţu, responsabil
Prof. dr.ing. Ioan Naforniţă

4. Comisia de dezvoltare învăţământ cercetare

Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir, responsabil
Prof. dr.ing. Corneliu Davidescu
Prof. dr.ing. Ioan Carţiş
Prof. dr.ing. Voicu Safta

5. Comisia de colaborare cu unităţi economice

Prof. dr.ing. Ioan Jurca, responsabil
Prof. dr.ing. Tiberiu Mănescu,
Prof. dr.ing. Tiberiu BabeuAnexa 2

Seminarii tematice pe probleme de dezvoltare tehnică industrială

Nr. crt.

Titlu

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Workshop “Rolul laboratoarelor şi a practicii industriale în formarea inginerului “

ASTR Timişoara,

Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa

20 mai 2010

Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa

Cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.

2.

Workshop “Ingineria suprafeţelor“

ISIM Timişoara,

ASTR Timişoara, ICMET Craiova

16-17 sept.2010

ICMET Craiova

Cadre didactice, specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.

3

Seminar „Modelarea matematică şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice ce însoţesc fenomenele de poluare şi depoluare în mediul urban şi rural”

ASTR Timişoara

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului a UPT

Conferinţa 1 in 20.02.2010

Conferinţa 2 in 26.03.2010

Conferinţa 3 in 21.05.2010

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Timişoara

Cadre didactice, specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.Anexa 3

Ciclul de conferinţe din programul “Progres Tehnic”

Nr. crt.

Titlul conferinţei

Numele şi prenumele conferenţiarului

Data şi locul desfăşurării

1.

Radar sensors for automotive application

Prof. Hermann Rohling (Germany)

24 febr. 2010,

Universitatea Politehnica, Timişoara

2.

Utilizarea energiei solare. Preocupări la Centrul Universitar Timişoara

S.L. Fiz. Ioan Luminosu

Conf. dr.ing. Marius Paulescu

11 mar. 2010,

Universitatea Politehnica Timişoara

3.

Actul de creaţie în inginerie

Dr. ing. Dan Teodorescu

(Laureat al Premiului de Stat)

13 mai 2010

Universitatea Politehnica Timişoara

4.

Problemele proceselor de asimilare a cuceririlor ştiinţei şi tehnice

Prof.dr.ing. Ioan Ilca,

Facultatea de Inginerie, Hunedoara

10 iunie 2010

Universitatea Politehnica Timişoara

5.

Centrala Electrică Eoliană, Oraviţa

Dr.ing. Anton Garbacea,

S.C. Bussiness S.R.L. Timişoara

14 oct. 2010

Universitatea Politehnica TimişoaraAnexa 4

Aniversări, Comemorări

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Aniversarea a 90 de ani de viaţă – Acad. Toma Dordea

ASTR Timişoara,

Universitatea Politehnica Timişoara


membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.

2.

Comemorarea a 120 de ani de la naşterea Prof. Emerit ing. Marin Bănărescu

ASTR Timişoara,

Universitatea Politehnica Timişoara


membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.Anexa 5

Manifestări ştiinţifice (mese rotunde, simpozioane, conferinţe)

Nr. crt.

Manifestarea ştiinţifică

Organizator
principal

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Conference “OFDM based transmission technique for the 4th generation of digital mobile communication networks“

Prof. Hermann Rohling (Germany)

Universitatea Politehnica, Timişoara

23 febr. 2010,

Facultatea de Electronică,

Universitatea Politehnica, Timişoara

cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, doctoranzi, etc.

2.

OPTIM 2010

Universitatea Transilvania, Braşov, Univ. Politehnica, Timişoara, Universitatea Tehnică, Cluj Napoca

20-22 mai

Moeciu, Braşov

cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din cercetare şi din industrie, doctoranzi, masteranzi, etc.

3.

A 4-a Conferinţă Internaţională Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate

ISIM Timişoara,

10-11 iunie 2010,

ISIM Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.

4.

Conf. “Marcarea transparentă a imaginilor (watermaking)“

Universitatea Politehnica, Timişoara


17 iunie 2010

Universitatea Politehnica, Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.

5.

A 8-a Conferinţă Internaţională Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate

ISIM Timişoara,

4-5 nov. 2010

ISIM Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din cercetare şi din industrie, etc.

6.

Conf. “Utilizarea transformatei wavelet discrete în transmisii OFDM“

Universitatea Politehnica, Timişoara

11 nov. 2010

Universitatea Politehnica, Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.

7.

Conf. “Detecţia Neumann-Pearson şi detecţia Bayesiană“

Universitatea Politehnica, Timişoara

9 dec. 2010

Universitatea Politehnica, Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.