Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Raport 2012


  1. Structura organizatorică

În cadrul ASTR Filiala Timişoara activează 28 de membrii, care fac parte din secţiile:

mecanică tehnică (2), inginerie mecanică (2), electrotehnică şi energetică (8), electronică şi automatică (3), tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (3), ingineria transporturilor (1), ştiinţa şi ingineria materialelor (5), inginerie chimică (4). Filiala are 11 membrii titulari, 9 membrii corespondenţi şi 8 membrii de onoare.

În cadrul filialei, sub conducerea biroului funcţionează următoarele comisii de lucru:


2.Organizarea şi participarea la activităţi ştiinţifice

2.1. Conferinţe organizate

Membrii Filialei Timişoara a ASTR au fost organizatori sau co-organizatori la diferite conferinţe cu participare naţională şi internaţională.

Se remarcă participarea la conferinţele organizate în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timişoara şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timişoara, respectiv sub egida Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), din S.U.A. Dintre acestea se pot menţiona:

Apreciem în mod deosebit activitatea membrilor filialei implicaţi în organizarea şi

desfăşurarea în bune condiţii a acestor manifestări ştiinţifice şi sprijinul acordat de conducerea Universităţii Politehnica din Timişoara.

De asemenea, în anul 2012, membrii filialei noastre au participat şi la conferinţele

tehnice organizate în cadrul ciclului Progres tehnic” (Anexa 1). Se remarcă participarea redusă a unor membrii ai filialei noastre la aceste dezbateri tehnice şi interesul acordat de masteranzii şi doctoranzii de la Universitatea Politehnica din Timişoara.


2.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe sau publicate în reviste de specialitate

Membrii Filialei Timişoara a ASTR au participat la diferite conferinţe organizate în ţară sau în străinătate, respectiv au publicat în reviste de specialitate un număr de 64 lucrări, dintre care 13 lucrări cotate ISI, (Anexa 2).


2.3. Preocupări pentru editarea de lucrări ştiinţifice şi publicaţii

Sub îngrijirea colectivului de redacţie au apărut numerele 21 şi 22 ale revistei INFO ASTR Timişoara, în care s-au prezentat probleme privind activităţile întreprinse de membrii filialei, activităţi ştiinţifice, omagieri şi comemorări ale personalităţilor, recenzii de cărţi, oferte de lucrări de cercetare-inovare (Dan Perju, Marin Truşculescu). De asemenea, au fost reactualizate datele din pagina WEB a filialei noastre (Vladimir Creţu).

La apariţia acestor lucrări apreciem activitatea depusă de membrii filialei Prof.dr.ing. Ion

Boldea, Dr.ing. D.R. Pascu, Prof.dr.ing. Marin Truşculescu, Prof.dr.ing. Dan Perju, respectiv de preşedintele interimar al ASTR, Prof.dr.ing. Mihai Mihăiţă.


2.4. Omagieri şi comemorări de personalităţi ştiinţifice

În colaborare cu Universitatea Politehnica Timişoara s-a organizat sărbătorirea unor membrii ai Filialei Timişoara, cum ar fi: prof.dr.ing. Nicolae Budişan (85 ani).

În anul 2012, împlinirea a 125 de ani de la naşterea Acad. Cornel Mikloşi a fost marcată printr-o manifestare de amploare, organizată de Filiala Timişoara a Academiei Române, Filiala Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), Academia Oamenilor de Ştiinţă (AOS), Filiala Timişoara, Asociaţia de Sudură din România (ASR), Primăria Municipiului Timişoara, Societatea Transelectrica, Sucursala Timişoara, ENEL, Sucursala Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT), Societatea COLTERM Timişoara. Cu această ocazie, a avut loc un simpozion omagial în Aula Academiei Române, Filiala Timişoara şi s-a dezvelit bustul Acad. Cornel Mikloşi pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central din Timişoara.

Personalitatea Acad. Cornel Mikloşi a fost evocată de Acad. Toma Dordea, Prof. dr.ing. Marin Truşculescu, Prof. dr.ing. Gheorghe Ciuhandu, Primarul Municipiului Timişoara, Prof. dr.ing. Voicu Safta şi alţii.

În paginile revistei INFO ASTR Timişoara, s-a prezentat In memoriam, personalitatea Prof.dr.ing. Corneliu Ungureanu, decedat în anul 2012.

2.5. Contribuţia membrilor filialei la contractele de cercetare-inovare

Unii membrii ai Filialei Timişoara a ASTR au fost implicaţi în proiecte de cercetare cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, respectiv în proiecte derulate cu unităţi economice din ţară (Anexa 3.1).

De asemenea, o parte din membrii filialei noastre colaborează în cadrul unor proiecte ce se desfăşoară sub egida Uniunii Europene (Anexa 3.2).


2.6. Alte activităţi

2.6.1. Premii obţinute de membrii Filialei Timişoara a ASTR:

2.6.2. Activitatea doctorală

Membrii Filialei Timişoara a ASTR prin activitatea depusă în cadrul instituţiilor

de învăţământ superior sunt implicaţi în coordonarea doctoranzilor în vederea finalizării tezelor de doctorat şi a obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în ştiinţe tehnice. În tabelul 1 sunt prezentaţi câţiva dintre conducătorii de doctorat şi situaţia actuală a desfăşurării activităţii de coordonare a studiilor doctorale, respectiv participarea membrilor ASTR în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat.Tabelul 1

Conducător doctorat / membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat

Nr. teze de doctorat

finalizate

Nr. teze de doctorat

în derulare

Nr. participări în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat

Prof. dr.ing. T.D. Babeu

1

-

-

Prof. dr.ing. I. Boldea

3

2

-

Prof. dr.ing. V. Creţu

1

8

15

Prof.dr.ing. D. Dehelean

3

-

-

Prof. dr.ing. I.Ilca

1

-

2

Prof. asoc.dr.ing. D.R. Pascu

-

-

3

Prof. dr.ing. Dan Perju

-

-

1

Prof. dr.ing. Delia Perju

2

5

7

Prof. dr.ing. I. Şora

1

4

-


2.6.3. Participarea în comitetele de redacţie a unor publicaţii tehnice de specialitate

Unii membrii ai Filialei Timişoara a ASTR fac parte din comitetele de redacţie a unor reviste de specialitate, cum ar fi:

2.6.4. Diverse


  1. Principalele realizări şi neîmpliniri

Apreciem că filiala noastră a reuşit în anul 2012 să realizeze următoarele:

Considerăm că nu am reuşit să ne implicăm mai mult la realizarea legăturilor cu membrii programului EURO-CASE şi cu mass-media, respectiv la mobilizarea membrilor filialei pentru participarea la şedinţele plenare ale secţiilor Academiei şi la transmiterea rapoartelor individuale de activitate.

Propunem respectarea Legii 230/2008 şi reluarea diligenţelor în vederea reacordării indemnizaţiilor pentru membrii titulari şi pentru membrii corespondenţi ai ASTR.

În final, Biroul Filialei Timişoara a ASTR mulţumeşte membrilor filialei care prin activitatea lor au contribuit la îndeplinirea unor obiective importante asumate pentru anul 2012. De asemenea, mulţumim membrilor filialei care prin lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la diferite conferinţe au promovat ultimele realizări ale tehnicii şi ştiinţei româneşti.


Preşedinte Filială ASTR Timişoara, Secretar Ştiinţific,

Prof. dr.ing. Vladimir Ioan Creţu Prof.asoc.dr.ing. Doru- Romulus Pascu

Membru titular al ASTR Membru corespondent al ASTRTimişoara, 15.05.2013ANEXA 1. Lucrări prezentate în cadrul ciclului de conferinţe „ Progres tehnic”


Nr.

crt.

Titlul conferinţei

Autori

Data

Nr. participanţi

1

Experimentarium - TM o alternativă pentru însuşirea legilor fizicii clasice

Prof.dr.ing.

Zeno Schlett,

ş.l. dr.ing. Luminosu

Prof. Monica Seviciu

29 mar. 2012

50

2

Cercetări privind conversia şi stocarea energiilor regenerabile

Prof.dr.ing.

Nicolae Muntean

31 mai 2012

40

3

Cercetări privind creşterea siguranţei în exploatare a reţelelor electrice de medie tensiune

Prof.dr.ing.

Dumitru Toader

8 nov. 2012

50


ANEXA 2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe sau publicate în reviste de specialitate


Nr. crt.

Titlul lucrării

Autori

Conferinţa / Publicaţia

1

Small Linear PM Oscillatory Motor: Magnetic Circuit Modelling Corrected by Axisymmetric 2-D FEM and Experimental Characterization

Pompermeier, C.,

Kalluf, K.,

Zambonetti, A.,

Ferreira da Cruz M.V.,

Boldea, I.


IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 59, Issue 3, 2012,

p. 1389-1396

2

Hybrid I-f Starting and Observer-Based Sensories Control of Single-Phase BLDC-PM Motor Drives

Iepure, L.,

Boldea, I.,

Blaabjerg, F.

IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 59, Issue 9, 2012,

p. 3436-3444

3

Optimal design of dual rotor single stator PMSM drive for automobiles

Tutelea, L.N.,

Boldea, I.,

Deaconu, S.I.

Electric Vehicle Conference (IEVC),

IEEE International, 2012, p. 1-8

4

Direct torque control via feedback linearization for permanent magnet synchronous motor drives

Lascu, C.,

Boldea, I.,

Blaabjerg, F.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 338-343,

Braşov, Romania

5

Wide speed range V/f with stabilizing loops control of tooth-wound IPMSM drives

Moldovan A.,

Agarlita, S.C.,

Andreescu G.D,

Boldea I.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 424-431

Braşov, Romania

6

Stable V/f control system with unity power factor for

PMSM drives

Andreescu G.D,

Coman, C.E.,

Moldovan A.,

Boldea I.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 432-438, Braşov

7

Theoretical characterization of three phase flux reversal machine with rotor-PM flux concentration

Boldea, I.,

Tutelea, L.N.,

Topor, M.


Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 472-476

Braşov, Romania

8

Novel sensorless six-step commutation strategy for a surface permanent magnet synchronous motor with DC link measurement

Munteanu, A.,

Agarlita, S.C.,

Blaabjerg, F.,

Boldea I.,

Lascu, C.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 521-528

Braşov, Romania

9

Z converter control of a V/f induction motor drive

Baba, M.,

Lascu, C.,

Boldea, I.


Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 529-534

Braşov, Romania

10

A comparative investigation of three PM-less MW power range wind generator topologies

Bratiloveanu, C.,

Anghelus, D.,

Boldea, I.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 535-543

Braşov, Romania

11

Novel hybrid design methodology for a surface permanent magnet synchronous motor

Munteanu, A.,

Boldea I.,

Tutelea, L.N.


Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 603-608

Braşov, Romania

12

Pragmatic Control Strategy Design Method for a Small Windgenerator

Budişan, N. ş.a.

7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, 24-26 May 2012,

Timisoara, Romania

13

Context-Aware Unified Communication

Ghiata Nadia, Creţu, V.,

Marcu, M.

Proceedings of the 7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, 24-26 May, 2012, Timisoara, Romania

14

A Combined Optical Flow and Graph Cut Approach for Foreground Extraction in Videoconference Applications

Fagadar-Cosma M.,

Nouri, M.,

Creţu, V.,

Micea, M.V.

Journal of Studies in Informatics and Control, ICI Bucharest 21(4), December 2012, în curs de publicare


15

Hybrid Execution Support for Real-Time Wireless Communication

Micea, M.V.,

Stangaciu, C.

Stangaciu, V.,

Creţu, V.

IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments, ROSE 2012, 16-18 Nov. 2012,

Magdeburg, Germany

16

Dezvoltarea aplicaţiilor timp-real. Concepte avansate

Creţu, V.

Editura Universităţii din Oradea, 2011, apărut în 2012,

Oradea, România

17

Structuri de date şi algoritmi

Creţu, V.

Editura "Orizonturi Universitare"- Editura Mirton 2011, apărut în 2012 Timisoara, Romania

18

Proiectarea şi analiza algoritmilor

Creţu, V.

Editura "Orizonturi Universitare"- Editura Mirton 2011, apărut în 2012 Timisoara, Romania

19

A Set of Java Metrics for Software Quality Tree Based on Static Code Analyzers

Chirila, C.B.,

Creţu, V.

Springer-Verlag series on Topics in Intelligent Engineering and Informatics, 2012, DOI 10.1007/978-3-642-28305-5, p. 147-162, Germany

20

Cercul pentru Încurajarea Sudurii – precursor al Asociaţiei de Sudură din România

Dehelean D.

Conferinţa Internaţională a ASR “ SUDURA 2012”, 27-29 Apr. 2012, Cluj Napoca, România

21

Using videoconferencing for the qualification of international welding engineers

Dehelean D.

Conference of IIW – Comission XIV, July 2012, Denver, U.S.A. (Publicat în revista SUDURA, 2012, nr.3)

22

The European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) – 20 years of cooperation in welding

Dehelean D.

Revista Hegesztechnica, 2012, nr. 3, Hungary

23

The European Welding Federation – a platform of european cooperation in welding

Dehelean D.

International Conference on Welding, Oct. 2012, Sosnowiec, Poland (Publicat în Revista Biuletyn Instytutu Spawalnictva, 2012, nr. 5, Poland)

24

Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams. Part I: DUCTROT-M computer program

Gioncu, V.,

Mosoarcă, M.,

Anastasiadis, A.Journal of Constructional Steel Research, 69 (2012), p.8-19

(Publicaţie ISI)

25

Prediction of available rotation capacity and ductility of wide-flange beams. Part II: Applications

Anastasiadis, A.,

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

Journal of Constructional Steel Research, 69 (2012), p.176-191

(Publicaţie ISI)

26

New aspects concerning the ductility of steel members

Anastasiadis, A.,

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

STESSA 2012, Proceedings of the 7th International Conference on Behaviour of steel structures in seismic area, Santiago, Chile, 9-11 January 2012,

p. 455-462 (Publicaţie ISI)

CRC Press, Taylor and Francis Group,

27

Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches. Modelling of Failure Modes by Rigid Blocks

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.,

Cosma, O.

International Journal of Civil and Geological Engineering, Issue 6, 2012, p. 240-247

(Publicaţie ISI)

28

Ductility Aspects of Steel Beams

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, 2012,

Vol. 55, No. 1, p. 37-60, Romania

29

Seismic Behaviour of Romanian Ortodox Churches. Modelling by Rigid Blocks

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.,

Cosma, O.

International Conference on Modelling and Simulation, ICMS 2012, Haga, World Academy of Science and Technology, Issue 61, p. 678-686, Holland

30

Historical Wood Bearing Structures. Structural Deficiencies and Consolidation Solutions for Churches Located in Banat County, Romania

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.,

Voicu, F.

International Conference „Structural Analysis of Historical Constructions”, SAHC 2012, Wroclaw, Poland

31

Failure mechanism of ortodox churches situated in seismic areas in Romania

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

International Conference „Structural Analysis of Historical Constructions”, SAHC 2012, Wroclaw, Poland

32

Plastic Coupled Instabilities in Wide-flange Steel Beams

Gioncu, V.,

Mosoarcă, M.,

Anastasiadis, A.

6th International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS 2012, 3-5 Dec. 2012, Glasgow, Scotland, U.K.

33

Considerations on stress modelling in the crakshafts through finite element method

Ilca Ioan

Metalurgia International, 2012,

Vol. XVII, Nr. 6, p. 86-93

(Publicaţie ISI)

Bucureşti, România


34

Considerations on forging with continuous fibrous structure and the determination of large crakshafts fatigue strength

Ilca Ioan

Metalurgia International, 2012,

Vol. XVII, Nr. 6, p. 94-97

(Publicaţie ISI)

Bucureşti, România

35

Deformabilitatea la cald a oţelurilor inoxidabile austenitice

Ilca Ioan

Lucrările celei de-a XII-a Conferinţe Internaţionale „Ştiinţă şi Inginerie”, Editura AGIR, Bucureşti, 2012,

Vol. 22, p. 241-248

36

Soil-Structure Interaction of Underground Composite Pipes

Lucaci, G.

Proceedings of the 3rd International Conference on Theoretical and Applied Mechanics, North Atlantic University Union, 7-9 March 2012, Vouliagmeni Beach, Athens, Greece (Publicaţie ISI)

37

Eco-Friendly Rehabilitation of Road Resistance Structures

Lucaci G.,

Belc, F.,

Marc, P.

12th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM, 2012, 17-23 June 2012,

Albena, Bulgaria (Publicaţie ISI)

38

Mitigating the Impact of Climate Changes on the Pavement through Improving the Thermo-Physical Properties of Coated Macadam

Marc, P.,

Lucaci, G.

12th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM, 2012, 17-23 June 2012,

Albena, Bulgaria (Publicaţie ISI)

39

Endurance evaluation of the deposited layers on the coal hammer mills

Săceanu, C.,

Roşu, R.A,

Pascu, D.R.

Revista Metalurgia International, 2012,

Vol. XVII, no. 1, p. 53-58

(Publicaţie ISI)

Bucureşti, România


40

Experimental researches regarding galvanized steel welding by CMT method

Săceanu, C.,

Roşu, R.A,

Pascu, D.R.

Revista Metalurgia International, 2012,

Vol. XVII, no. 3, p. 33-37

(Publicaţie ISI) Bucureşti, România

41

Evaluarea calităţii ţevilor degradate în zona de extracţie gaze naturale

Pascu, D.R.,

Roşu, R.A,

Deac, V.,

Petrescu, V.

Conferinţa Internaţională a ASR “ SUDURA 2012”, 27-29 Apr. 2012, Cluj Napoca, România

41

Caracterizarea structurală şi mecanică a oţelului sudabil S355J2 din construcţia porţii plane de siguranţă – PdF1,

Drobeta Turnu Severin

Pascu, D.R.,

Vlaia, M.,

Roşu, R.A,

Sîrbu, N.A.

6th International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”, 14-15 June 2012, Timişoara (Proceedings of Conference on DVD), Romania

43

Cercetări asupra îmbătrînirii profilelor din construcţia excavatoarelor ERC 400 din carierele de cărbune

Truşculescu, M.,

Pascu, D.R.,

Roşu, R.A,

Cireş, I.

6th International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”, 14-15 June 2012, Timişoara (Proceedings of Conference on DVD), Romania

44

Evaluarea fenomenelor de îmbătrînire a profilului sudabil L din structura portantă a excavatorului ERC 1400-70/7

Truşculescu, M.,

Pascu, D.R.,

Roşu, R.A,

Cireş, I.

Buletinul de Informare-Documentare Sudarea şi Încercarea Materialelor, BID-ISIM, Timisoara, 2012, nr. 3

(International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”, 14-15 June 2012, Timişoara, Romania)

45

Evaluarea calităţii oţelului sudabil marca P355NH din construcţia camerei de decompresiune pentru scafandrii

Pascu, D.R.,

Roşu, R.A,

Duma Iuliana,

Daşcău, H.

International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering, ADME 2012, 24-26 Aug. 2012, Taiyuan, China

46

Caracterizarea structurală şi mecanică a îmbinărilor din oţel inoxidabil realizate prin procedeul CMT

Roşu, R.A,

Pascu, D.R.,

Drăgoi, S.

International Conference ICSAAM’11, Publicată în Journal Key Engineering Materials, 2012, London, Great Britain

47

Multilingual illustrated µ-thesaurus in mechanisms science

Perju Dan,

Lovasz, C.A.ş.a.

Mechanisms Transmission and Applications, Springer Verlag, 2012, Vol. 3, p. 47-58, Germany

48

RBS simulation of integrated piezo-ceramic actuation for textile reenforced composite compliant mechanisms

Modler, K.H.,

Hufenbach, W.D.,

Perju Dan ş.a.

Mechanisms Transmission and Applications, Springer Verlag, 2012, Vol. 3, p. 169-184, Germany

49

Kinematic analysis of a belt mechanism with a circular eccentric output element

Perju Dan,

Lovasz, E.,

Moldovan, C. ş.a.

Mechanisms, Mechanical Transmission and Robotics. TT Publications, 2012, Vol. 162, p. 11-18, Switzerland,

50

Demonstrative digital mechanisms library

Lovasz, E.,

Perju Dan ş.a.

Mechanisms, Mechanical Transmission and Robotics. TT Publications, 2012, Vol. 162, p. 37-46, Switzerland,

51

Novel solution for reel mechanisms

Lovasz, E.,

Modler, K.H.,

Perju Dan ş.a.

Proceedings of the 2nd IFToMM Asian Conference on Mechanisms and Machine Science, Nov. 2012, Tokyo, Japan

52

Stability of tetracycline residues in honey

Cara Monica Cristina,

Dumitrel Gabriela

Glevitzky, M.,

Perju Delia

J. Serb. Chem. Soc., 2012, 77 (7),

p. 879-886

(Publicaţie ISI)

53

Mathematical models describing the emission and distribution of heavy metals in surface waters

Crivineanu Faier Marilena,

Perju Delia,

Dumitrel Gabriela

Perju, D.S.

Revista de Chimie, 2012, Vol. 63 (4), p. 435-439, Bucureşti, România

54

Plastic deformation and fracture initiation typology analysis under a triaxial tensile state of stress using a quatitative assessment of microstructural changes

Safta, V.I.,

Safta, V.I.

Advanced in Material Science Journal, 2012, nr. 11

55

Cornel Mikloşi întemeietorul şi părintele „Şcolii româneşti de sudură”

Safta, V.I.

Revista SUDURA, 2012, Vol. XXII, nr. 3, p. 31-32, Timişoara, Romania

56

Infrared Thermography

Safta, V.I. ş.a.

Editura INTECH Croatia, 2012

57

Studies concerning thermal behaviour of Li-ion batteries

Trăistaru Adriana,

Şora, I.

Journal of Electrical and Control Engineering, JECE,10065, 2012

58

Measuring System for Distorted Regime Generated by Three Phase

Pănoiu, C.,

Rob Raluca,

Pănoiu Manuela,

Şora, I.

15th International Conference on Power Electronics and Motion, 4 -6 Sept. 2012, Novi Sad, Serbia

59

Simulation of an Active Filter Functioning Using Lab VIEW

Rob Raluca,

Pănoiu, C.,

Şora, I.

Pănoiu Manuela,

3th World Conference on Innovation and Computer, 9-14 May, 2012,

Izmir, Turcia

60

PWM Controller Used in Active Filtering Realised in Lab VIEW

Pănoiu, C.,

Rob Raluca,

Pănoiu Manuela,

Şora, I.

3th World Conference on Innovation and Computer, 9-14 May, 2012,

Izmir, Turcia

61

Universal Signal Conditioning System for Amperometric Sensors

Cristea, D.G.,

Basch, M.E.,

Ben-Yoav, H.,

Tiponut, V.

Advances in Electrical and Computer Engineering, Romanian Academy of Technical Sciences, 2012, no.1, February, p. 19-24.

62

Silver Doped Natural and Synthetic Zeolites for Removal of Humic Acid from Water

Orha, C.,

Pop, A.,

Lazau, C.,

Grozescu, I.,

Tiponut, V.,

Manea, F.

Environmental Engineering and Management Journal, 2012, vol.11,

nr. 3, p.641-649

(Publicaţie ISI)

63

Enhanced Bio-inspired Collision Avoidance System Concept with Fuzzy Logic Decision

Basch M. E.,

Róbert I. L.,

Cristea D.G,

Tiponut, V.

Proceedings of 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, p. 1525- 1530,

Braşov, Romania

64

TiO2 Modified-Zeolite for a Novel Multiwalled Carbon Nanotube based Composite Electrode

Bandas, C.,

Lazau, C., Sfirloaga, P.,

Remes, A.,

Tiponut, V. Grozescu,I., Manea, F.

International Semiconductor Conference, CAS 2012,

15-17 Oct. 2012, Sinaia, Romania

ANEXA 3. 1. Proiecte naţionale de cercetare-inovare şi proiecte de cercetare valorificate industrial


Nr. crt.

Autori

Denumire proiect

Beneficiar

Perioada

1.

Budişan N. şi colectiv

Sisteme hibride de conversie a energiilor neconvenţionale

ANCS Bucureşti

Programul Joint Applied Reseach Project PN-ii-PT-PCCA-20M-3

2012-2014

2.

Creţu V.

şi colectiv

FALX DACIAE: Unelte şi Procese de Dezvoltare SW pentru Aplicaţii Multimedia Avansate pe Arhitecturi Multi-Core pentru Telefoane Mobile

ANCS Bucureşti

Program PNCD2

2010-2012

3.

Creţu V.

şi colectiv

Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti –DidaTec

Universitatea Tehnica

Cluj-Napoca


2012-2013

4.

Lucaci, G.

şi colectiv

Expertiză tehnică DJ 691,

Timişoara - Limită judeţ Arad

Universitatea

Politehnica

Timişoara

2012

5.

Pascu D.R.

şi colectiv

Raport tehnic privind caracterizarea chimică, structurală şi mecanică a două ţevi avariate în zona de extracţie gaze naturale

Universitatea

„Lucian Blaga”

Sibiu

2012

6.

Pascu D.R.

şi colectiv

Examinarea defectoscopică prin metoda replicilor metalografice “in situ” la coloanele C 1103A; C 1104A, B, C;

C 1105; C 1106 Modulul IGS de la ROMAG-PROD Drobeta Turnu Severin

RAAN ROMAG Drobeta

Turnu Severin

2012

7.

Pascu D.R.

şi colectiv

Caracterizarea chimică şi mecanică a oţelurilor termorezistente (13CrMo4.4 şi 10CrMo9-10) din construcţia ţevilor de cazane

TÜV SUD

Romania

2012ANEXA 3. 2. Proiecte europene de cercetare


Nr. crt.

Autori

Denumire proiect

Beneficiar

Perioada

1.

Boldea I.

şi colectiv

FP7 – EE –VERT – Energy Efficient Vehicles for Road Transport

Uniunea Europeană

2009-2012

2.

Budişan N.

şi colectiv

Dezvoltarea infrastructurii CDI la Universitatea Politehnica din Timişoara pentru valorificarea energiilor regenerabile, Program Priority Axis 2

Comisia Europeană

2009-2012

3.

Gioncu V.

şi colectiv

Conservation and Safety of the Environment

Uniunea Europeană

2011-2013

4.

Pascu D.R.

şi colectiv

Exploratory research on the opportunities to increase the farm and efficient recycling of the active components of agricultural equipment

Cross-Border Project, HU-RO

Ungaria-România

2012-2013

5.

Perju Dan

şi colectiv

FP7-ThinkMOTION-250485, DMG-Lib

Uniunea Europeană

2010-2013