Revista

A VIII-a ediţie "Zilele Academice Timişene"
Timişoara, 22-23 mai 2003

1. Aspecte generale - specifice

În 22-23 mai 2003 a avut loc manifestarea ştiinţifică Zilele Academice Timişene, ediţia a VIII-a, organizată de Academia Română, Filiala Timişoara.

Coordonatori la această manifestare au fost:

Sprijinul financiar dat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Primăria municipiului Timişoara a contribuit la promovarea cercetării şi la publicarea comunicărilor în volume.

Au avut loc 62 de simpozioane, o sesiune de comunicări ştiinţifice, 16 mese rotunde, o lansare de carte şi o expoziţie de carte.

S-au prezentat 1785 lucrări ştiinţifice elaborate de 3300 autori.

Prin această manifestare ştiinţifică, filiala noastră se înscrie cu o activitate ce serveşte ştiinţa şi cultura şi a creat posibilitatea unui schimb fructuos de idei între specialişti.

Se remarcă faptul că unităţile de cercetare, comisiile şi subcomisiile de specialitate din cadrul filialei Timişoara a Academiei Române, precum şi toate facultăţile din universităţile timişorene prin cadre didactice şi prin cercetători au onorat manifestarea cu lucrări ştiinţifice valoroase. Participarea specialiştilor din învăţmântul superior şi din institutele de cercetare din Arad, Baia Mare, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Lugoj, Oradea, Ploieşti, Sibiu, Târgu Jiu, precum şi a specialiştilor din Austria, Bulgaria, Franţa, Germania, Republica Moldova, Serbia, Ungaria, a contribuit la ridicarea calităţii manifestărilor ştiinţifice.

Lucrările Zilelor Academice Timişene, ediţia a VIII-a, au fost deschise printr-o festivitate ce a avut loc în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara. S-a făcut o prezentare a manifestării de către acad. Toma Dordea evidenţiindu-se contribuţia specialiştilor din cadrul Filialei şi din cadrul Centrului universitar Timişoara la dezvoltarea activităţii de cercetare. Au prezentat alocuţiuni dl. acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, şi d-na prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

S-au susţinut două expuneri:

Ambele expuneri au trezit un viu interes în rândurile participanţilor.

S-a vizitat apoi expoziţia de carte "Noutăţi editoriale 2002-2003", participanţii având posibilitatea să cunoască preocupările editoriale şi posibilităţile de editare a cărţilor de specialitate.

Eficienţa sporită a manifestărilor ştiinţifice s-a realizat şi prin acordarea comisiilor de lucru a libertăţii depline în organizarea simpozioanelor, primirea şi tratarea oaspeţilor, amenajarea sălilor, organizarea susţinerilor şi formarea unor colective de lucru pe tematici de interes comun.

S-a urmărit ca la simpozioane şi la mesele rotunde să se acorde timp util pentru discuţii şi în unele cazuri s-a reuşit să se tipărească lucrările în volume sau să fie trimise lucrări pentru a fi publicate în reviste de specialitate.

Semnalăm apariţia volumelor de lucrări:

2. Simpozioane, mese rotunde

În cadrul acestei ediţii s-au organizat pe diverse domenii simpozioane şi mese rotunde, de o înaltă ţinută academică, la care au participat peste 1000 de personalităţi de prim rang.

Domeniul umanist
S-au prezentat lucrări ştiinţifice în cele 12 simpozioane şi 2 mese rotunde organizate. S-au dezbătut probleme privind: canonici şi rebeli în filozofie, dicţionar etimologic al limbii române (DELR), cartea şi biblioteca în mileniul al treilea.
Domeniul tehnic
S-a remarcat o participare deosebită a specialiştilor la cele 20 simpozioane şi 9 mese rotunde în care s-au prezentat comunicări din electrotehnică şi energetică, infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre, rezistenţa materialelor, materiale avansate, ingineria calculatoarelor, sisteme informatice în sănătate, educaţie în inginerie, acustică şi vibraţii, modelarea şi simularea în biomecanică, rolul inginerului în ştiinţă şi societate.
Domeniul chimie
În cadrul celor 3 simpozioane şi 2 mese rotunde s-au comunicat lucrări din domeniile: chimie şi inginerie chimică, materiale oxidice, calitatea apei, analiza de mediu şi a proceselor industriale, prevenirea poluării cu reziduuri chimice ş.a.
Domeniul biomedical
Cadre universitare, cercetători, medici specialişti, medici rezidenţi au dezbătut în cadrul celor 10 simpozioane probleme privind: insuficienţa cardiacă, chirurgia, diagnostic şi tratament, medicina internă, rolul farmaciştilor ş.a.
Domeniul ştiinţelor agricole şi medicină veterinară
Cele 7 simpozioane organizate au constituit un fructuos format de comunicări în problemele producţiei agricole, procesării agroalimentare, dezvoltării rurale, tehnologiilor nepoluante, geneticii şi calităţii produselor.

"Zilele Academice Timişene" au intrat în tradiţie şi se constituie într-un for al cercetării multi-disciplinare, conducând la polarizarea unităţilor de ştiinţă şi cultură şi la atragerea unor deosebite personalităţi din ţară şi străinătate.Timişoara, iunie 2003
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu