Revista

REGULAMENT
PRIVIND STABILIREA TEZEI DE DOCTORAT
CE SE PREMIAZĂ ANUAL
DE CĂTRE ASTR - FILIALA TIMIŞOARA

I. Cadrul organizatoric al selecţiei

 1. Filiala din Timişoara a ASTR va analiza anual, în adunarea generală din lunile mai-iunie, propunerile de teze de doctorat transmise de către conducerile facultăţilor, în vederea publicării în format electronic a uneia dintre ele şi premierii autorului.
 2. Conducerile facultăţilor din universitate vor înainta în intervalul martie-aprilie filialei din Timişoara a ASTR câte o propunere de teză, îndeplinind condiţiile menţionate la punctul II, pentru a fi studiată de către comisia stabilită, de către filială, în acest scop.
 3. Tezele de doctorat ce vor fi luate în considerare în vederea propunerii sunt cele atestate la nivel naţional în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului calendaristic precedent şi susţinute în facultatea care face propunerea.
 4. Stabilirea tezei ce va fi propusă spre premiere şi publicare în format electronic de către o facultate, se va face în cadrul Biroului Consiliului Profesoral al facultăţii respective; acesta va întocmi şi un material de prezentare a tezei prin care să se argumenteze propunerea făcută.
 5. Tezele de doctorat propuse de către facultăţi vor fi însoţite de următoarele documente:
  • teza de doctorat (lucrarea propriu-zisă şi un CD cu teza de doctorat);
  • material întocmit de către Biroului Consiliului Profesoral al facultăţii, care va susţine propunerea făcută;
  • o copie a dosarului de susţinere al tezei care se transmite şi comisiei naţionale de acordare a titlurilor ştiinţifice;
  • copie după decizia de atestare de către comisia naţională a titlului ştiinţific de doctor.
 6. În urma analizei tezelor de doctorat şi documentelor însoţitoare, comisia stabilită de către filiala din Timişoara a ASTR va propune adunării generale a filialei 2 teze selectate dintre propunerile făcute.
 7. Teza de doctorat ce va fi premiată şi publicată în format electronic pe site-ul filialei din Timişoara a ASTR, va fi stabilită prin vot deschis în adunarea generală a filialei. Teza selectată va trebui să întrunească cel puţin 75% din voturile membrilor filialei.
 8. Cheltuielile legate de premierea autorului şi publicarea în format electronic a tezei vor fi suportate de către filiala din Timişoara a ASTR.

II. Criteriile valorice ale selecţiei

 1. Temele investigate în teze trebuie să fie de actualitate teoretică şi aplicativă, rezolvarea lor implicând metode şi tehnici experimentale, analitice şi/sau numerice de excepţie.
 2. Se acordă un punctaj de maximum 5 puncte
 3. Părţi din conţinutul fiecărei teze să fi fost în prealabil publicate sub semnătura autorului, în reviste de prestigiu din ţară şi/sau străinătate, şi/sau în volumele unor congrese internaţionale din domeniile respective de cercetare.
 4. Se acordă în funcţie de prestigiul publicaţiei un punctaj de maximum 3 puncte/lucrare, punctaj care se împarte în mod egal între autori; referatele de doctorat nu se consideră lucrări publicate.
 5. Doctorandul trebuie să facă dovada implicării profunde în rezolvarea temei abordate, inclusiv prin apartenenţa sa la colective de cercetare în cadrul unor contracte de cercetare sau granturi.
 6. Se acordă, în funcţie de contribuţia la grant, o cotă parte dintr-un punctaj de maximum 2 puncte/grant.
 7. Referatele membrilor comisiei de analiză a tezei în vederea susţinerii acesteia în şedinţă publică pentru obţinerea titlului de doctor, trebuie să evidenţieze concret realizările deosebite, părţile originale, nivelul ştiinţific al tezei şi modul de prezentare al acesteia
 8. Se acordă un punctaj total de maximum 4 puncte în funcţie de elementele de noutate, de originalitatea tratării şi de coerenţa prezentării.
 9. Autorul tezei propuse pentru publicare trebuie să obţină titlul de doctor cu menţiunea Cum laudae sau Magna cum laudae şi/sau cel puţin cu calificativul Foarte bine.
 10. Se acordă un punctaj de 1 punct pentru calificativul foarte bine, 2 puncte pentru menţiunea Cum Laude şi 4 puncte pentru Magna cum laude.
 11. În referatul de susţinere a propunerii tezei, întocmit de Biroul Consiliului Profesoral al facultăţii în cadrul căreia aceasta a fost susţinută, se vor putea indica eventuale dezvoltări ale unor capitole şi/sau introducerea altora noi, utile pentru accentuarea caracterului ştiinţific aplicativ al lucrării.

Timişoara, 08 martie 2003