Revista

Teze de doctorat susţinute în anul 2002 în facultăţile Universităţii "Politehnica" din Timişoara

Nr. crt. Nume doctorand Nume conducător Titlul tezei Facultatea Data susţinerii tezei
1. Klein I. Ladislau Prof.dr.ing. Alfa Xenia Lupea Contribuţii la studiul şi separarea proteinelor din apele uzate de la abatoare, sursă potenţial valorificabilă. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 25.01.2002
2. Milea Marius Silviu Prof.dr.ing. Carol Csundelik Reacţii ale unor esteri şi anhidride mixte ale acidului carbonic. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 25.01.2002
3. Burca Mircea Prof.dr.ing. Voicu Safta Studii analitice şi experimentale asupra sistemelor de avans prin impulsuri ale sârmei electrod la sudarea în mediul de gaze protectoare. Mecanică 30.01.2002
4. Popa Cornel Prof.dr.ing. Liviu Brândeu Cercetări privind influenţa vibraţiilor asupra comportării mecanice a organismului uman. Mecanică 05.02.2002
5. Radu Iosif Prof.dr.ing. Ion Mitelea Modalităţi de promovare a reacţiilor de durificare la oţelurile inoxidabile cu transformare controlată. Mecanică 08.02.2002
6. Filip Petru Prof.dr.ing. Aurel Dreucean Cercetări privind generarea formei constructive a magnetronului în vederea creşterii randamentului de conversie magnetică. Mecanică 15.02.2002
7. Benga Gabriel Constantin Prof.dr.ing. Vasile Popovici Contribuţii la optimizarea procesului tehnologic privind prelucrarea în stare dură a oţelurilor aliate. Mecanică 07.03.2002
8. Orszari Cristian Ervin Prof.dr.doc.şt.ing. Aurel Nanu Optimizări ale laminării produselor tip bare. Mecanică 08.03.2002
9. Bolduş Dorel Costel Acad. Dan Mateescu Contribuţii la determinarea capacităţii portante a podurilor metalice existente în vederea menţinerii lor în exploatare. Construcţii şi Arhitectură 05.03.2002
10. Petre Doina Elena Prof.dr.ing. Ioan Ilca Metode de creştere a capacităţii de rezistenţă a laminatelor din oţel prin modificări microstructurale. Inginerie Hunedoara 15.03.2002
11. Pancan I.Ioan Bujor Prof.dr.ing. Ioan Rădoi Metode de creştere a capacităţii de rezistenţă a laminatelor din oţel prin modificări microstructurale. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 05.04.2002
12. Mateescu Graziella Flavia Prof.dr.ing. Corneliu Bob Contribuţii la studiul comportării unor elemente structurale la acţiuni seismice. Construcţii şi Arhitectură 05.04.2002
13. Sasca P.Viorel Zoltan Prof.dr.ing. Iuliu Menessy Studii asupra corelaţiei activitate catalitică - proprietăţi structurale şi texturale în sisteme oxidice multicomponente. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 08.04.2002
14. Lucian Aurel Jurca Prof.dr.ing. Mircea Ciugudean Procesor aritmetic logaritmic cu virgulă flotantă. Electronică şi Telecomunicaţii 19.04.2002
15. Stoicoiu Florin Ioan Prof.dr.doc.şt.ing. dhc.Aurel Nanu Contribuţii la optimizarea recondiţionării cilindrilor de laminor din oţel. Mecanică 24.04.2002
16. Vlaicu I.Ilie Prof.dr.ing. Aurel Iovi Tratarea apelor reziduale prin metode fizico-chimice neconvenţionale. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 24.04.2002
17. Tunea Daniel Prof.dr.ing. Voicu Safta Cercetări privind creşterea performanţelor procedeului de sudare WIG prin mecanizare. Mecanică 30.05.2002
18. Sebastian Muntean Acad. Ioan Anton Metode numerice pentru determi-narea câmpurilor tridimensionale în rotoarele turbinelor Francis. Mecanică 30.05.2002
19. Fekete Nagy Luminita Dana Lenuţa Prof.dr.ing. Valeriu Stoian Contribuţii la calculul şi alcătuirea elementelor structurilor din beton armat cu discontinuităţi statice şi geometrice. Construcţii şi Arhitectură 31.05.2002
20. Fântână R.Nicu Dumitru Prof.dr.ing. Ioan Jurca Contribuţii la proiectarea sistemelor informatice de management pe reţele locale de calculatoare. Automatică şi Calculatoare 07.06.2002
21. Stănăşel I.Oana Delia Prof.dr.ing. Aurel Iovi Studii asupra compoziţiei chimice a apelor geotermale şi monitorizarea depunerilor ce pot apărea în cazul utilizării lor. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 12.06.2002
22. Pinca Bretotean Camelia Prof.dr.ing. Tiberiu Babeu Optimizarea structurilor de rezistenţă ale utilajelor metalurgice. Mecanică 13.06.2002
23. Negrea G. Adina Georgeta Prof.dr.ing. Aurel Iovi Studii asupra procesului de eliminare a ionilor fosfat din ape provenite din industria îngrăşămintelor. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 19.06.2002
24. Dumitrescu Călin Prof.dr.ing. Anton Policec Contribuţii la studiul şi simularea propagării undelor radio Electronică şi Telecomunicaţii 19.06.2002
25. Cubiţchi Andrei Prof.dr.ing. Ioan Naforniţă Contribuţii la compresia semnalului vocal în sistemele de comunicaţii numerice. Electronică şi Telecomunicaţii 19.06.2002
26. Beutură Deliu Prof.dr.ing. Gheorghe Rogobete Evoluţia solurilor din amenajările orizicole şi piscicole din Banat Hidrotehnică 20.06.2002
27. Covaci Dumitru Prof.dr.ing. Gheorghe Rogobete Cercetări privind ameliorarea solurilor erodate din judeţul Caraş-Severin, cu referire specială asupra bazinului hidrografic Pogonis Hidrotehnică 20.06.2002
28. Alexa Vasile Prof.dr.ing. Ioan Ilca Contribuţii la cercetarea procesului de laminare longitudinală asimetrică Inginerie Hunedoara 21.06.2002
29. Marcov F. Werner Augustin Prof.dr.ing. Ionel Manoviciu Contribuţii la studiul utilizării polimerilor în industria materialelor refractare. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 21.06.2002
30. Popescu Adrian Emil Prof.dr.ing. Cornel Jura Contribuţii la studiul înălţimii optime a protecţiei costiere Hidrotehnică 24.06.2002
31. Novac B. Tiberiu Adrian Prof.dr.ing. Carol Csunderlik Sinteza şi caracterizarea unor inter-mediari pentru polimeri uretanici Chimie Ind. şi Ing. Mediului 25.06.2002
32. Adrian Constantin Popovici Prof.dr.ing. Viorel Popescu Contribuţii la cercetarea şi dezvoltarea convertoarelor matriceale de curent alternativ Electronică şi Telecomunicaţii 09.07.2002
33. Demian Mihai Prof.dr.ing. Marin Truşculescu Studiu asupra duratei de viaţă a elementelor active care lucrează la temperaturi şi presiuni ridicate Mecanică 12.07.2002
34. Adriana ªtefănescu Prof.dr.ing. Tiberiu Babeu Studii asupra duratei de viaţă a ele-mentelor de rezistenţă cu aplicaţii în domeniul manipulării cărbunelui Mecanică 19.07.2002
35. Dembineschi Doina Prof.dr.ing. Liviu Brândeu Cercetari privind comportarea la vibratii a maşinilor de tesut.surse de vibraţii şi zgomote datorate mecanismului vătalei Mecanică 19.07.2002
36. Cornel Bancea Prof.dr.ing. Ion Costescu Contribuţii la studiul şi imple-mentarea unor tehnologii eficiente pentru îmbunataţirea viabilităţii drumurilor cu trafic redus. Construcţii şi Arhitectură 07.10.2002
37. Dan Daniel Prof.dr.ing. Valeriu Stoian Contributii la calculul şi alcătuirea elementelor din beton armat cu armătura rigidă. Construcţii şi Arhitectură 11.11.2002
38. Demian I. Dorin ªtefan Prof.dr.ing. ªtefan Rosinger Cercetări privind capacitatea productivă şi consumul specific enegetic la prelucrări de ştanţare pe prese cu manivelă. Mecanică 19.10.2002
39. Lascu Cristian Vasile Prof.dr.ing. Ion Boldea Reglajul direct de cuplu în acţionările cu maşini de inducţie, fără senzori de mişcare. Electrotehnică 25.10.2002
40. Vanci Gheorghe Prof.dr.ing. Eugen Seracin Contribuţii privind sistemele de acţionare electrică cu reluctanţă variabilă. Electrotehnică 25.10.2002
41. Harabagiu Carmen Prof.dr.ing. Gheorghe Creţu Contribuţii la simularea şi modelarea scurgerii în sisteme hidrologice. Hidrotehnică 28.10.2002
42. Mateiu Horia ªtefan Prof.dr.ing. Voicu Safta Fenomenul de degradare la solicitări termomecanice. Mecanică 08.11.2002
43. Todan Horia Prof.dr.ing. Ioan Novac Determinarea câmpului magnetic din întrefierul maşinii asincrone de putere prin modelarea pe calculator şi pe bază de încercări experimentale. Electrotehnică 22.11.2002
44. Balcu I.Ionel Prof.dr.ing. Zeno Gropşian Cercetări privind recuperarea cuprului şi aluminiului din catalizatorii uzaţi de la obţinerea anilinei din nitrobenzen. Chimie Ind. şi Ing. Mediului 29.11.2002
45. Staicu Florenţiu Prof.dr.ing. Tudor Iclănzan Contribuţii la optimmizarea procesului pe maşini de rectificat rotund exterior între vârfuri. Mecanică 04.12.2002
46. Muţiu Ramona Mihaela Prof.dr.ing. Ioan Novac Cercetări privind elaborarea unei metodologii de dimensionare a maşinilor electrice unipolare axiale criogenice de c.c. cu ajutorul speciilor actuale de supraconductoare. Electrotehnică 04.12.2002
47. Matica Radu Ioan Prof.dr.ing. Constantin ªora Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor reţelelor de medie tensiune având neutrul tratat prin bobină de stingere. Electrotehnică 05.12.2002
48. Marlocsan Nicolaie Prof.dr.ing. Dorin Dehelean Generarea formei prin pulverizare termică Mecanică 13.12.2002
49. Marinescu Radu Prof.dr.ing. Ioan Jurca Measurement and quality in object oriented design (Măsurare şi calitate în proiectarea orientată pe obiecte) Automatică şi Calculatoare 13.12.2002
50. Savu Ionel Dănuţ Prof.dr.ing. Dorin Dehelean Contribuţii la modelarea şi optimizarea funcţionării sistemelor senzor - arc la sudarea cu două sârme în mediu de gaze protectoare. Mecanică 13.12.2002
51. Pastor Augustin Emil Prof.dr.ing. ªtefan Anghel Optimizarea factorilor tehnologici la prelucrarea camelor plane Mecanică 13.12.2002
52. Marian Adrian Mihail Prof.dr.ing. Ioan Nicoară Contribuţii privind parametrizarea fenomenelor cromatici. Aplicaţii interdisciplinare. Mecanică 16.12.2002