Revista

AQUATIM Timişoara - prezent şi perspective

Operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza oraşului Timişoara, AQUATIM asigură odată cu serviciile specializate din domeniul utilităţilor publice şi gestionarea eficientă a resurselor de apă ale oraşului, având în vedere protejarea mediului şi a calităţii vieţii.

Timişoara se poate mândri cu un trecut impresionant în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, respectiv colectarea apelor uzate. Probabil în continuarea spiritului inovator, de dezvoltare edilitară, iniţiat în perioada dominaţiei austriece asupra regiunii, timi-şorenii au pus, cu aproape un secol în urmă, bazele sistemului centralizat de alimentare cu apă şi de ca-nalizare. Staţia de epurare a oraşului şi sistemul de canalizare au fost puse în funcţiune în anul 1912, iar Uzina de apă nr. 1 şi reţeaua de alimentare cu apă doi ani mai târziu, în 1914.

În prezent, Aquatim deserveşte 320.000 utilizatori pe o arie de 6.870 ha şi operează o reţea de apă de 605 km şi un sistem de canalizare de 469 km. Apa furnizată timişorenilor este tratată în 3 uzine de apă şi provine din râul Bega şi 46 foraje, calitatea apei fiind îmbunătăţită în ultimii ani prin creşterea ponderii apei de subteran în totalul apei distribuite, raportul în prezent fiind 70% apă de suprafaţă, 30% apă de subteran. La sfârşitul anului 2004 aveam 22.920 con-toare de apă, Timişoara fiind integral contorizată încă din anul 2002. Certificările deţinute, din care menţionăm licenţa de operare clasa 1 în zona bazinului hidrografic Timiş-Bega şi certificatul pentru sistemul de management integrat calitate - mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, confirmă orienta-rea noastră pentru performanţă în calitatea serviciilor prestate.

Desigur că operarea serviciilor publice de apă şi canal în oraşul Timişoara poate fi cu uşurinţă sumarizată în câteva date reprezentative. Ceea ce ne defineşte însă ca şi organizaţie, angajamentele şi realizările, strategiile de dezvoltare, viziunea, depăşeşte cu mult aceste date succinte. De aceea, în rândurile de mai jos, vom prezenta mai detaliat câteva din proiectele noastre, deja implementate sau în derulare.

Monitorizarea presiunii în reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistem pus în funcţiune în anul 1999, asigură prin transmiterea datelor la dispeceratul central al Aquatim, urmărirea continuă a presiunii î;n 24 de puncte cheie ale reţelei de distribuţie. Prin acest sistem, presiunea pe vatra oraşului este menţinută peste valorile minime stabilite, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a reclamaţiilor legate de acest subiect. Avariile produse pe magistrale sunt deasemenea sesizate şi localizate mai uşor astfel.

Convertizor static de frecvenţă pentru pompele de distribuţie

În vederea eliminării variaţiilor mari de presiune în sistemul de distribuţie şi a consumurilor energetice ridicate generate de acestea, pompele Wortington de la Uzina nr. 2-4 (uzină care asigură circa 70% din apa Timişoarei) au fost echipate în 2002 cu convertizor static de frecvenţă. Acestea asigură acum automat, în orice moment, presiunea şi debitul solicitate de consumul oraşului. Totodată, consumul specific de energie electrică la Uzina de Apă nr. 2-4 s-a redus cu 40%.

Optimizarea procesului de clorinare la Uzina de Apă nr. 2-4

În anul 2003 a fost pusă în funcţiune o nouă staţie de clorinare, în care este monitorizat şi automatizat întregul proces de dezinfecţie. Sistemul implementat, unul din cele mai moderne din ţară, asigură prin controlul automat al clorinării flexibi-litate şi siguranţă sporită în exploatare, protecţia mediului înconjurător prin sistemul de neutralizare a scăpărilor de clor şi protecţia crescută a consu-matorilor prin siguranţa dezinfecţiei realizate.

Monitorizarea sistemului de recuperare a nămolului din apele de spălare

Implementată în 2004 la Uzina nr. 1, asigură, prin automatizarea completă a procesului de separare a nămolului, încadrarea calităţii apelor de spălare deversate în sistemul de canalizare în prevederile normativului NTPA 002.

Monitorizarea sistemului de tratare a apei în municipiul Timişoara

Proiect mai larg, include o serie de investiţii realizate în anul 2004, şi anume: sistemul de monitorizare-automatizare a Staţiei de clorinare şi a Staţiei de pompare treapta a II-a la Uzina de apă nr.1; sistemul de monitorizare-automatizare pentru captarea, tratarea şi gospodăria de reactivi de la Uzina de apă nr. 2-4 şi sistemul de monitorizare-automatizare a staţiilor de filtrare şi a staţiei de pompare treapta a I-a de la Uzina de apă nr. 2-4.

Municipal Utilities Development Programme

Investiţiile de mai mare anvergură nu ar fi putut fi realizate fără sprijinul conferit de programele internaţionale. Acestea ne-au permis să dezvoltăm infrastructura edilitară fără creşterea proporţională a tarifelor, practic fără să impunem consumatorilor eforturi financiare suplimentare.

Programul de dezvoltare a utilităţilor orăşeneşti mai sus menţionat, demarat în 1995 şi încheiat în 2002, cu un buget total de 11,9 milioane dolari, din care jumătate împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare s-a concretizat în: reabilitarea a 14,7 km conducte magistrale de apă, o staţie nouă de pompare la Uzina nr. 2-4, reabilitarea tehnologiei treptei mecanice de epurare şi contorizarea integrală a branşamentelor existente.

Efectele contorizării integrale s-au manifestat prin scăderea consumului de apă, fapt ce a dus implicit şi la scăderea valorică a facturilor. Consumul casnic de apă a ajuns la 132 l/om/zi în decembrie 2004 faţă de 244 l/om/zi în ianuarie 2000. Aceste valori situează oraşul Timişoara la nivelul oraşelor din Europa, în comparaţie cu media consumului din România, care depăşeşte 200 litri/om/zi.

Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş din România (Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/004)

Proiectul, în derulare, dispune de un buget semnificativ, de 48 milioane de Euro, din care 70% asigurate din fonduri europene nerambursabile şi are trei componente:

  1. Reabilitarea tehnologiei de la staţia de epurare a municipiului Timişoara
  2. Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în Timişoara;
  3. Asistenţa tehnică pentru management şi supervizare lucrări.

Implementarea unei tehnologii avansate la staţia de epurare vizează extinderea capacităţii de tratare şi alinierea la standardele europene privind calitatea apelor deversate, norme adoptate de România recent, în perspectiva integrării. Proiectul prevede şi realizarea unei incinte noi pentru laboratorul de analize ale apei potabile şi reziduale.

Contractul, în valoare de peste 27 milioane EURO, a fost demarat în octombrie 2004, iar lucrările vor fi finalizate în 2008.

Reabilitarea (2,4 km) şi extinderea (10 km) reţe-lei de canalizare vizează diferite străzi din 5 cartiere ale Timişoarei, locuitorii acestora fiind de fapt be-neficiarii proiectului, prin gradul sporit de confort de care se vor bucura. Contractul, în valoare de peste 9 milioane Euro, a început în martie 2005, termenul de finalizare a lucrărilor fiind mai 2008.

Cu o tradiţie de aproape 100 de ani în serviciile de apă şi canalizare, Aquatim este conştientă că trebuie să continue în nota impusă de înaintaşi – spirit inovator, performanţă, calitate, în special acum, în contextul integrării europene. Dincolo de porţile pe care Europa le deschide ne aşteaptă provocări cu care va trebui să ne confruntăm: competiţie reală pe piaţa operatorilor de servicii publice, legislaţie de mediu mai severă, regionalizarea sau privatizarea serviciilor ca opţiuni viabile de dezvoltare, cerinţe de calitate mai mari pentru serviciile prestate către clienţi.

Viitorul alimentării cu apă în România este cu siguranţă unul al schimbării. Îmbrăţişând această viziune, AQUATIM şi-a propus ca următor pas în dezvoltarea sa extinderea la nivel regional, cu asi-gurarea în continuare de servicii de calitate.

Dr. ing. Ilie Vlaicu