Revista

Prof.dr.ing. Zeno GROPŞIAN
- Omagiu la aniversarea a 85 de ani -


Printr-o fericită coincidenţă, naşterea profesorului Zeno Gropşian, la 13 noiembrie 1920, în localitatea Sasca Montană, din judeţul Caraş-Severin, corespunde cu importantul eveniment al înfiinţării Şcolii Politehnice din Timişoara, în care îşi desfăşoară activitatea cu întreaga pasiune, pricepere şi devotament de peste 60 de ani.

Dupăa absolvirea, în anul 1939, a prestigiosului liceu "C.D.Loga" din Timişoara, urmează cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din Bucureşti, devenind inginer chimist în anul 1944. Revine la Timişoara în anul 1945, ca asistent, apoi şef de lucrări la disciplinele Chimie generală, Metale şi aliaje, Metalurgie fizică de la Institutul Politehnic Timişoara.

La înfiinţarea, în anul 1948, a Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara realizată prin demersurile acad. Ilie Murgulescu (în calitate de rector) şi ale acad. Coriolan Drăgulescu (devenit primul decan) este numit conferenţiar suplinitor la disciplina de Operaţii şi utilaje în Industria Chimică, iar din 1963 ocupă prin concurs postul de profesor la disciplina Procese şi Aparate în Industria Chimică la aceeaşi facultate, pe care o onorează pînă în anul 1990, când se pensionează şi devine profesor consultant.

În anul 1954 este numit prodecan, iar în perioada 1956-1957, respectiv, 1963-1967 este decan al Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara. Concomitent, a condus timp de peste 35 de ani catedra de “Procese şi Aparate în industria chimică” (Inginerie Chimică).

Activitatea didactică a prof. Z. Gropşian a urmărit realizarea unui învăţământ practic, eficient: demonstraţiile matematice fiind urmate de explicarea fenomenului fizico-chimic, de schiţe intuitive pentru redarea funcţionalităţii instalaţiilor, desfăşurarea lucrărilor practice pe instalaţii reale cu caracter de micropilot, laboratorul fiind realizat în mare parte prin autodotare, efectuarea a numeroase aplicaţii sub forma calculelor numerice şi a unor proiecte de an şi de diplomă diversificate, cu caracter industrial. La toate acestea se adaugă nenumăratele îndrumătoare de laborator şi publicarea cursului (3 volume), împreună cu colaboratorii Minodora Medeleanu şi D. Kohn “Fenomene de transfer şi Utilaje în industria chimică“ (Procese hidrodinamice, Procese termice, Procese de difuziune), în mai multe ediţii.

De asemenea, s-a preocupat constant de traducerea din limba rusă şi adaptarea la specificul românesc a manualului de probleme al profesorilor C.F. Pavlov, P.G.. Romankov, A.A. Noskov, apărut în trei ediţii la Editura Tehnică (1972, 1981) şi la Editura Didactică şi Pedagogică (1966).

Încă din anul 1968 prof. Z. Gropşian a iniţiat la catedră folosirea învăţământului programat şi a organizat cursuri de programarea calculatoarelor pentru studenţi şi doctoranzi, a insistat pentru utilizarea programării la realizarea proiectelor de an şi diplomă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a prof. Zeno Gropşian a cuprins diferite domenii ale ingineriei chimice:

Din anul 1967, Prof. dr. Z. Gropşian este conducător de doctorat în domeniul Ingineriei chimice, contribuind la finalizarea a 13 teze de doctorat: Balcu Ionel (Institutul de Electrochimie), Blejoiu Şerban (Combinatul chimic Craiova), Cerghizan Vasile (Combinatul chimic Târnăveni), Gabor Lazăr (UPT), Hipp Antoniu (Combinatul chimic Victoria), Iovi Ludmila (UPT), Jâşcanu Vasile (Universitatea Sibiu), Kohn Dezideriu (UPT), Minea Romulus (UPT), Şora Mariana (UPT), Tămaş Andra (UPT), Tîrnoveanu Mircea (cotutelă - INSA Lyon), Todinca Teodor (UPT), în prezent având 6 doctoranzi în stagiu de pregătire.

Rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate sau coordonate de către prof. Z.Gropşian au fost publicate în peste 150 de lucrări ştiinţifice şi brevete de invenţie, prezentate la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participând direct la Congresele internaţionale de Chimie (Toulouse - Bordeaux 1961, Belgrad 1962, Paris 1968), la Conferinţa europeană de inginerie chimică (Londra 1962), la Conferinţa unională de inginerie chimică (Leningrad 1967). A participat la schimburi de experienţă la Institutul Politehnic din Praga (1961), Institutul Politehnic din Leningrad, la Concernul BASF - Ludwigshafen (1972), cu diferite institute de cercetare şi învăţământ superior din Anglia, Franţa, Olanda şi SUA, în calitate de colaborator UNESCO – PNUD.

Ca o apreciere şi recunoaştere a meritului ştiinţific, prof. Zeno Gropşian este membru al unor prestigioase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

În prezent, la venerabila vârstă de 85 ani, prof. Zeno Gropşian îşi impresionează colaboratorii şi cunoscuţii prin tinereţea spirituală, dorinţa de căutare a noului, soluţiile avansate în problematica cercetării ştiinţifice sau de adaptare şi modernizare a procesului de învăţământ, evocarea marilor personalităţi întâlnite în prodigioasa activitate, prin pasiunea pentru muzică sau nostalgia drumeţiilor turistice.

Dr.ing. Romulus Minea
Preşedinte SIChR - Filiala Timişoara