Revista

Profesorul IOAN GHEORGHE CARŢIŞ
a fost omagiat cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani

În cursul lunii ianuarie pe data de 12, în organizarea catedrei de Ştiinţa Materialelor a Facultăţii de Mecanică şi a Rectoratului Politehnicii a avut loc sărbătorirea a 70 de ani de viaţă şi de aproape jumătate de secol de activitate în cadrul Politehnicii a profesorului Ioan Gh. Carţiş.

La ceremonie au fost prezente oficialităţi precum prefectul judeţului ing. Ovidiu Drăgănescu, primarul municipiului ing. Gheorghe Ciuhandu, conducerile universităţii şi a facultăţii de mecanică, rectori şi alte personalităţi ale unor universităţi de prestigiu din România, conducători de unităţi economice, cadre didactice din Politehnică, invitaţi, reprezentanţi ai presei, etc.

Într-un cadru sărbătoresc, cu un amfiteatru arhiplin, reprezentanţii oficialităţilor prezente şi ai universităţilor au adus elogii activităţii celui sărbătorit, au prezentat mesaje, au acordat diplome, plachete şi cadouri.

Din intervenţiile participanţilor şi din discursul Profesorului Ioan Gh. Carţiş s-a putut desprinde paleta largă de procupări şi remarcabilele rezultate obţinute de-a lungul timpului de către cel omagiat, preocupări care se regăsesc în activităţiile: inginerească, didactică, ştiinţifică, social-administrativă şi sportivă.

Într-o prezentare sintetică, parcursul de viaţă şi principalele realizări ale Profesorului Ioan Gh. Carţiş se pot rezuma astfel:

S-a născut în Oradea la 08 noiembrie 1936, iar din 1940 s-a stabilit definitiv în Timişoara, cu familia. A absolvit cursurile Şcolii Medii Electrotehnice din Timişoara în 1954, iar în 1959 cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara.

Între anii 1959-1961 a fost încadrat în producţie ca şef secţie fabricaţie la Centrul Mecanic din Timişoara, iar din 1961, fără întrerupere, cadru didactic la Universitatea ( Institutul) “Politehnica“ din Timişoara după cum urmează: 1961-1968-asistent, 1968-1977- şef de lucrări, 1977-1990 conferenţiar, din 1990- profesor universitar activ, până în 2006, iar din octombrie 2006 până în prezent, profesor consultant.

Activitatea tehnico-inginerească este materializată în proiectarea şi realizarea de utilaje şi instalaţii precum: instalaţie de muls mecanic, presă pentru injectarea maselor plastice, diferite tipuri de cuptoare pentru tratamente termice, instalaţii de încălzire cu băi de săruri, instalaţii de feroxare, de brunare, de cadmiere, robot industrial pentru călire prin curenţi de inducţie, ş.a.

Activitatea didactică de bază a fost centrată pe discipline din domeniul tratamentelor termice şi termochimice, domeniu în care şi-a adus importante contribuţii la înfiinţarea şi dotarea unor laboratoare de profil, în introducerea de noi lucrări de laborator şi în elaborarea unor materiale didactice şi cărţi de specialitate în domeniu. Se menţionează în acest sens patru îndrumătoare de laborator, două manuale universitare pentru ingineri, respectiv subingineri, la care se mai adaugă două cărţi şi anume: Tratamente termice (1982) şi Tratamente termochimice (1989).

A iniţiat în cercetarea ştiinţifică grupe de studenţi care prin lucrările ştiinţifice susţinute au obţinut premii la nivel naţional.

Activitatea ştiinţifică se regăseşte atât în domeniul cercetărilor fundamentale cu referiri la transformările structurale şi proprietăţile suprafeţelor prelucrate prin eroziune electrică, rezultate prezentate în teza de doctorat (1973) precum şi cu referire la tratamentele termochimice (nitrurare în plasmă).

Cercetările aplicative sunt orientate în principal în direcţia optimizării tehnologiilor de tratament termic şi termochimic. Are publicate peste 130 lucrări ştiinţifice şi 42 contracte de cercetare ştiinţifică cu aplicare în industrie.

Este conducător de doctorat în domeniul “Ştiinţe inginereşti“ specialitatea “Ştiinţa materialelor“, din 1991.

Este membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, din 1999.

Activitatea social-administrativă desfăşurată de către Profesorul Ioan Gh. Carţiş a fost bogată şi diversă, semnificative fiind:

În funcţiile pe care le-a îndeplinit mai ales ca prorector şi apoi ca rector, şi-a adus contribuţii notabile la revigorarea învăţământului tehnic superior din România, la dezvoltarea Politehnicii şi la creşterea prestigiului acesteia în ţară şi în lume. A avut o contribuţie decisivă în creşterea continuă a numărului de studenţi prin promovarea de noi secţii de specializare şi extinderea celor purtătoare de progres. A dus o politică de atragere şi promovare a tinerelor cadre didactice într-o dinamică echilibrată menită să asigure continuitatea şi calitatea schimbului între generaţii.

A fost mereu preocupat de asigurarea unor condiţii de muncă şi de viaţă atât pentru studenţi, cadre didactice cât şi personalul tehnico-administrativ. Acestea se regăsesc în modernizări ale spaţiilor de învăţământ, căminelor şi cantinelor, Politehnica fiind singura universitate care dispune de două cămine de garsoniere pentru tinere cadre didactice, două hoteluri.

Profesorul Ioan Gh. Carţiş are meritul de a fi iniţiat noi investiţii precum biblioteca nouă, aflată deja în construcţie, o bază sportivă modernă dotată cu terenuri pentru tenis, handbal, fotbal, sală de sport şi în construcţie un bazin de înot, acoperit, o sală modernă a Senatului, ş.a.

A avut un rol important în extinderea colaborării internaţionale a universităţii şi în atragerea de investitori de anvergură în Timişoara.

Unul dintre marile merite ale profesorului Ioan Gh. Carţiş în întreaga sa activitate şi mai ales în perioada cât a fost rector este acela de a fi asigurat un climat propice unei activităţi de performanţă în instituţie, fapt care a făcut ca în perioada respectivă Universitatea “Politehnica” să se situeze pe primele locuri în peisajul universităţilor din România.

Activitatea sportivă a fost extrem de bogată, profesorul Ioan Gh. Carţiş având mereu funcţii de conducere care prin implicare directă au făcut ca formaţiile din cadrul clubului să participe în cupe europene şi alte confruntări pe plan intern şi extern. Are meritul ca după 1986 să revigoreze sportul universitar în Timişoara, iar în cel de performanţă în special la handbal şi fotbal.

Afilierea la asociaţii profesionale, ştiinţifice sau culturale, se regăseşte în:

Distincţii şi recunoaşteri de competenţe

Prof.univ.dr.ing. Ion Mitelea