Revista

Lege Nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 748 din 5.11.2008

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Academia de Stiinte Tehnice din Romania se infiinteaza ca un for de consacrare stiintifica, la nivel national, al personalitatilor din domeniul ingineriei, de dezbatere si initiativa, pentru promovarea si dezvoltarea cercetarii, creatiei tehnice si a invatamantului ingineresc, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania".

Art. 2
Academia de Stiinte Tehnice din Romania, denumita in continuare ASTR, este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.

Art. 3
ASTR este constituita pe durata nedeterminata si are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotarare a adunarii generale.

Art. 4
ASTR functioneaza in baza prevederilor prezentei legi si a statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
ASTR reuneste personalitati ingineresti reprezentative, cu o inalta tinuta spirituala si morala, care s-au distins prin rezultatele obtinute in promovarea stiintei, creatiei intelectuale si dezvoltarii tehnice sau au contribuit la dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiei academice.

Art. 6
(1) ASTR este continuatoarea si unicul legatar al Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.
(2) Pe data infiintarii ASTR, Asociatia "Academia de Stiinte Tehnice din Romania" se desfiinteaza.

Art. 7
ASTR participa si se implica in activitatea de promovare si aplicare a cunostintelor tehnico-stiintifice, in tara si in strainatate.

Capitolul II - Atributiile ASTR

Art. 8
Atributiile principalele ale ASTR sunt:
a) dezvoltarea cercetarii fundamentale si aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare si identificarea noilor directii de evolutie in domeniul stiintelor tehnice;
b) stimularea eforturilor si a realizarilor cercetatorilor stiintifici si promovarea drepturilor de proprietate stiintifica;
c) initierea si promovarea contactelor internationale cu academii si institutii de profil, dezvoltarea relatiilor de colaborare si afilierea la organizatii tehnico-stiintifice de prestigiu;
d) efectuarea de cercetari, studii, consultanta, precum si conducerea sau, dupa caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii, cat si a altor lucrari de specialitate tehnico-stiintifica;
e) incurajarea realizarilor teoretice si practice in domeniul tehnico-stiintific prin acordarea de premii, diplome si medalii;
f) organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, nationale si internationale;
g) editarea unor lucrari de larg interes si a unor publicatii periodice in profilul activitatii proprii.

Art. 9
ASTR recunoaste Academia Romana ca cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala, precum si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, ca for national de consacrare stiintifica, ce reunesc personalitati reprezentative ale stiintei. ASTR colaboreaza cu academiile infiintate prin lege, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu celelalte ministere, cu institutii si organizatii stiintifice, academice, de cercetare si invatamant din tara si strainatate, cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania si cu alte organizatii profesionale de specialitate.

Capitolul III - Membrii ASTR

Art. 10
ASTR are in compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.

Art. 11
(1) Membri de onoare pot fi personalitati romane si straine, de inalt prestigiu in domeniul stiintelor tehnice, cu autoritate stiintifica recunoscuta.
(2) ASTR poate acorda si titlul de membru de onoare postmortem unor personalitati marcante ale stiintei si tehnicii.

Art. 12
(1) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile care au contributii deosebite in domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizari profesionale si lucrari stiintifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut.
(2) Membrii titulari sunt alesi de regula dintre membrii corespondenti.
(3) Numarul maxim de membri titulari este de 150 si numarul membrilor corespondenti este de 100.

Art. 13
Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata sau prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si a prestigiului ASTR.

Art. 14
Calitatea de membru ASTR nu confera dreptul de a purta titlul de academician.

Art.15 (1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizatie lunara bruta in valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenti primesc o indemnizatie lunara bruta de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizatie stabilita de adunarea generala.
(2) Membrii prezidiului ASTR beneficiaza de o majorare cu 20% a indemnizatiei lunare.
(3) Indemnizatiile se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
(4) Membrii ASTR care sunt si membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie.
(5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasarile in interesul ASTR, in tara sau in strainatate.

Art. 16
Alegerea membrilor ASTR se face in limita locurilor disponibile si dupa criteriile prevazute in statut.

Capitolul IV - Organizarea ASTR

Art. 17
ASTR este structurata pe sectii de specialitate si filiale la nivel teritorial.

Art. 18
Sectiile de specialitate sunt constituite ca unitati functionale care grupeaza toti membrii, in functie de specialitatea fiecaruia.

Art. 19
Filialele functioneaza ca unitati subordonate, infiintate prin hotarare a adunarii generale a ASTR.

Art. 20
Modul de organizare si functionare a sectiilor si filialelor este stabilit prin statutul ASTR.

Capitolul V - Organele de conducere

Art. 21
Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generala, prezidiul si presedintele.

Art. 22
Adunarea generala este forul suprem de conducere al ASTR si este constituita din totalitatea membrilor titulari si corespondenti.

Art. 23
Adunarea generala este convocata o data pe an, in sesiune ordinara, sau ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, la initiativa prezidiului ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor titulari si corespondenti.

Art. 24
(1) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor titulari si corespondenti si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri, in termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu prezenta a mai mult de jumatate din numarul membrilor titulari si corespondenti.
(2) Adunarea generala hotaraste prin vot. Votul secret este obligatoriu in toate cazurile in care se iau hotarari referitoare la persoane.

Art. 25
Adunarea generala are urmatoarele atributii principale: a) adopta statutul ASTR si aproba regulamentul de organizare si functionare;
b) aproba alegerea membrilor ASTR, validati de prezidiul ASTR, si aproba retragerea calitatii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR;
c) aproba strategia de dezvoltare si programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu;
d) aproba darea de seama anuala privind activitatea ASTR, situatiile financiare anuale si proiectul de buget;
e) alege presedintele ASTR, 3 vicepresedinti si secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioada de 4 ani.

Art. 26
(1) Prezidiul se constituie din presedinte, vicepresedinti, secretarul general si presedintii sectiilor ASTR si are ca principala atributie conducerea activitatii in perioada dintre adunarile generale.
(2) Biroul prezidiului este format din presedinte, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa a ASTR ca organ executiv.

Art. 27
(1) Presedintele reprezinta ASTR in relatiile cu terte persoane fizice si juridice din tara si strainatate si este ordonator de credite.
(2) Un membru ASTR poate fi ales in functia de presedinte pentru cel mult doua mandate, care pot fi si succesive.

Capitolul VI - Aparatul de lucru al ASTR si al unitatilor din subordine

Art. 28
(1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR.
(3) Angajarea, incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac in conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar si se aproba de catre biroul prezidiului ASTR.

Capitolul VII - Finantarea si patrimoniul ASTR

Art. 29
(1) Fondurile necesare functionarii ASTR conform prezentei legi si statutului propriu se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.
(2) ASTR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobarii prezidiului ASTR.
(3) Patrimoniul ASTR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.

Art. 30
Organele administrative teritoriale sprijina ASTR prin acordarea de spatii necesare functionarii in bune conditii.

Art. 31
ASTR are in dotare un parc auto propriu.

Capitolul VIII - Dispozitii finale

Art. 32
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, adunarea generala a ASTR adopta statutul propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.