Revista

RAPORT DE ACTIVITATE

Anul 2009


  1. Structura organizatorică

Filiala Timişoara este o entitate în care activează membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare din zona de vest a ţării.

Membrii filialei au dublă subordonare, filială şi secţii de specializare.

În anul 2009, filiala a avut 32 de membri, aparţinând diferitelor secţii, conform tabelului 1.


Tabelul 1


Secţia

MT

MC

MO

Grupare pe vârste (ani)

< 60

60...70

70...80

> 80

Mecanică tehnică

1

1

2

-

2

1

1

Inginerie mecanică

1

1

-

-

-

2

-

Electrotehnică şi Energetică

3

1

4

-

2

2

4

Electronică şi Automatică

-

2

1


2

-

1

Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor

-

3

1

1

2

1

-

Construcţii şi Urbanism

1

-

-

-

-

1

-

Ingineria Transporturilor

-

1

-

1

-

-

-

Inginerie chimică

-

2

2

1

1

1

1

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

2

2

1

-

1

2

2

TOTAL

8

13

11

3

10

10

9
Va trebui să gândim o strategie de primire de membri cu vârsta până la 60 ani, respectiv de a primi membri la secţiile Construcţii şi Urbanism şi Ingineria Transporturilor, pentru a se asigura posibilităţi reale de dezvoltare a filialei.

Structura administrativă a filialei propusă şi aprobată în Şedinţa de Prezidiu din 6 octombrie 2009 este prezentată în figura 1.Secretariat


Figura 1. Organigrama Filialei Timişoara a ASTR


Propunem ca în condiţiile actuale de criză economică, să se atribuie filialei următoarele posturi:

Aceste posturi vor asigura funcţionarea filialei ca unitate bugetară, respectiv s-ar crea şi condiţiile de formare a unui nucleu de cercetare-inovare. În prezent, sarcinile aferente acestor posturi sunt realizate de către unii membri ai filialei, situaţie anormală ce considerăm că trebuie soluţionată cat mai urgent.

Din fonduri proprii, provenite din sponsorizări şi din contracte de cercetare, am asigurat angajarea unei persoane cu program redus (20 de ore/lună) pentru activităţi financiar-contabile.

  1. Organizarea şi participarea la activităţi ştiinţifice

Activitatea multidisciplinară a filialei este asigurată de Conducerea filialei şi de Comisiile de lucru, prezentate în figura 2.

Figura 2. Organizarea şi Comisiile de lucru ale Filialei Timişoara a ASTR


Este necesară intensificarea colaborării cu unităţile industriale şi economice din zona de vest a ţării, relaţii de cooperare în cadrul EURO-CASE.


2.1. Manifestări ştiinţifice organizate

Membrii filialei noastre au fost organizatori, respectiv co-organizatori la diferite conferinţe şi simpozioane cu participare naţională şi internaţională.

În cadrul Zilelor Academice Timişene din mai 2009, membrii ASTRT au organizat 10 simpozioane. Dintre aceste se pot menţiona:

De asemenea, membrii filialei Timişoara au participat cu 4 lucrări la Zilele ASTR 2009 de la Iaşi, în noiembrie 2009.

Dintre manifestările ştiinţifice cu caracter naţional sau internaţional la care Filiala Timişoara a fost co-organizator, amintim:

Au fost organizate 2 Workshop–uri în colaborare cu universităţile tehnice din zona de vest a ţării, având următoarele tematici:

- ASTR Filiala Timişoara şi Universitatea Politehnica, Timişoara;

- ASTR Filiala Timişoara şi Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa, decembrie 2009.

În cadrul Ciclului de conferinţe “Progres Tehnic”, s-au susţinut 2 prelegeri, din care una in noiembrie 2009 în colaborare cu AEM Timişoara, cu tema “De la contoarele clasice la cele statice în măsurarea consumului de energie electrică”, prezentată de ing. Aristide Faniciu, director tehnic al AEM.


2.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe şi publicate în reviste de specialitate

Membrii Filialei ASTR Timişoara au susţinut 63 lucrări ştiinţifice la diferite manifestări ştiinţifice, respectiv au publicat 31 de lucrari în diferite reviste de specialitate. În tabelul 2 se prezintă numărul de lucrări elaborate şi numărul de teze de doctorat susţinute sub coordonarea membrilor filialei în anul 2009.


Tabelul 2

Autori

Nr. lucrări prezentate la conferinţe, simpozioane

Nr. lucrări publicate în reviste de specialitate

Nr. teze de doctorat sustinute sub coordonarea membrilor filialei

În ţară

În străinătate

În ţară

În străinătate

T.D. Babeu

2

-

-

-

-

M.I. Toader

6

1

-

-

-

Dan Perju

1

3

-

-

1

I. Boldea

-

5

-

2*

2

D. Dehelean

4

-

-

2*

-

I. Şora

3

3

1*

1+1*

-

T. L. Dragomir

-

2*

2

1+2*

1

V. Tiponuţ

-

1

-

7

2

V. Creţu

5

3

-

2

2

I. Jurca

1

-

-

-

-

I.Nafornita

1*

-

-

1*

-

Gh. Lucaci

1

1

-

-

-

I. Ilca

2

-

2*

-

-

D.R. Pascu

6

-

1

-

-

V. Safta

5

1

-

2*

1

M. Truşculescu

1

-

1+1*

-

-

Delia Perju

3*

2

2

-

2

TOTAL

37+4*

20+2*

6+4*

11+10*

11

Lucrările marcate * sunt cotate ISI.


Majoritatea membrilor filialei au publicat lucrări în volumele manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Va trebui să se acorde o atenţie mai mare publicării de lucrări în reviste de specialitate cotate ISI.


2.3. Cărţi tipărite

În anul 2009, s-a constatat o preocupare a membrilor filialei pentru tipărirea unor cărţi de specialitate, în edituri de prestigiu. În tabelul 3 se prezintă lista cărţilor publicate de membrii filialei ASTR Timişoara.

Tabelul 3

Autori

Titlul cărţii

Nr. pag.

Editura

Mateiu, H., Fleşer, T., Pascu, D.R.

Evaluarea duratei de viaţă a structurilor solicitate la oboseală şi fluaj

240

SUDURA,

2009, Timişoara,

România

Truşculescu, M.,

Huţiu, Gh.

Materialotehnica,

vol. IV, Metale şi aliaje neferoase

480

Politehnica,

2009, Timişoara,

România

Boldea, I., Tutelea, L.

Electric Machines

700

CRC Press, Taylor&Francis,

2009, U.S.A.

Nafornita, I.

Teoria estimarii bazata pe model

332

Politehnica,

2009, Timişoara,

România

Dragomir, T.L. ş.a.

Studies in Computational Intelligence, vol.196

220

Springer Verlag, 2009,Germany

Dragomir, T.L. ş.a.

Automatica vol.1

115

Academia Română, 2009, Bucureşti, România


2.4. Seminarii tematice

În planul de activitate al filialei a fost prevăzută organizarea unor seminarii tematice. Astfel, s-au organizat următoarele două seminarii tehnico-ştiinţifice:

Coordonator Prof.dr.ing. Delia Maria Perju,

Timişoara, noiembrie 2009

Coordonator Prof.dr.ing. Voicu Ionel Safta,

Timişoara, noiembrie 2009

La aceste seminarii au participat membrii filialei, specialişti din institute de cercetare din Timişoara, specialişti din industrie, cadre didactice, masteranzi şi doctoranzi, studenţi.

2.5. Cursuri intensive

Din dorinţa de a contribui la răspândirea culturii tehnice, s-au organizat atât în ţară, cât şi în străinătate, prelegeri pe teme solicitate de diferite asociaţii profesionale sau unităţi industriale. Astfel, prof. dr.ing. I.Boldea a susţinut cursuri intensive la Brixen Italia, la Asociaţia Italiană de Acţionări Electrice, în martie 2009 şi la Universitatea din Alcala de Henares, in mai 2009.


  1. Aniversări şi omagieri de personalităţi

La iniţiativa Secretarului General al ASTR, Prof. dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu, s-a organizat omagierea a 120 de ani de la naşterea Prof. Alexandru Nicolau, în 13 nov.2009, la Timişoara, în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timişoara. La această manifestare au participat membrii filialei, membrii Secţiei de Electrotehnică şi Energetică, cadre didactice şi studenţi de la Universitatea Politehnica. Cu această ocazie, s-a tipărit o broşură cu alocuţiunile susţinute de Prof. dr.ing. Nicolae Robu, rectorul U.P.T., Acad. Toma Dordea şi Prof. dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu, din partea ASTR.

Sub coordonarea Prof. dr.ing. Vladimir Creţu, s-a organizat în data de 26 noiembrie 2009, la Timişoara, comemorarea a 25 de ani de la trecerea în eternitate a Prof. Alexandru Rogojan, creatorul primei şcoli de calculatoare din România. La această manifestare au participat peste 80 de persoane, membrii ASTR, cadre didactice de la Universitatea Politehnica din Timişoara, specialişti din cadrul diferitelor unităţi industriale de profil.

De asemenea, în februarie. 2009, Filiala ASTR Timişoara în colaborare cu ISIM Timişoara a organizat aniversarea a 85 de ani a Prof. Mircea Raţiu, membru de onoare al filialei şi fost director ştiinţific la ISIM.

  1. Colaborări la activitatea contractuală de cercetare

Prin membrii săi, filiala a colaborat cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sudură şi Incercări de Materiale (ISIM) Timişoara, respectiv unităţi industriale, TMK Reşiţa, ELBA Timişoara, ROMINEX Timişoara ş.a., cu care s-au rezolvat teme de cercetare importante. Menţionăm în mod special, contractele cu unităţi industriale, dintre care amintim:

S.N.L. OLTENIA;

S-au prezentat soluţii viabile aplicate la beneficiari, s-au asigurat fonduri pentru funcţionarea şi dotarea filialei şi s-au stimulat financiar specialiştii noştri care au fost implicaţi în rezolvarea temelor contractelor de cercetare-inovare.

De asemenea au fost organizate întâlniri la vârf cu reprezentanţi ai SC ELBA SA, SC ELECTROMOTOR SA, respectiv GRUPUL BEGA din Timişoara cu care s-au demarat programe de colaborare ştiinţifica pe termen lung, in care activeaza cadre didactice şi studenţi la master şi doctorat.

Din fondurile rezultate din contractele de cercetare încheiate cu unităţi industriale s-a dotat filiala cu echipamente de birotică şi mijloace de comunicare, respectiv s-au acoperit cheltuielile de tipărire a revistei INFO ASTR Timişoara. Tot din aceste fonduri, s-a angajat o contabilă cu activitate de 20 ore/lună şi s-au plătit cheltuielile de funcţionare a filialei.

  1. Concluzii

Considerăm că şi în anul 2009, Filiala ASTR Timişoara a reuşit să-şi îndeplinească rolul de unitate funcţională a ASTR, promovând cu insistenţă obiectivele academice şi nucleele de cercetare-inovare solicitate de industrie pentru revigorare economică.

Apreciem că s-a realizat o rodnică activitate globală, cea mai mare parte a acţiunilor din programul pe 2009 fiind realizat, iar altele nerealizate vor fi incluse în programele viitoare.

Este necesară mărirea gradului de funcţionalitate a filialei şi implicarea acesteia, prin crearea unei structuri simple administrative şi prin formarea unui nucleu de cercetare-dezvoltare propriu, în care să activeze membrii ASTR şi specialişti externi din institute de cercetare, din unităţi industriale ş.a.

Dorim

Timişoara

14.12.2009