Revista

PROGRAM DE ACTIVITATE

2010


 1. 1. Activitate organizatorică şi de relaţii

  1. Preocupări pentru formarea structurii administrative a filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: trim.III

  1. Constituirea unor comisii de lucru pe probleme tematice conform Deciziei

nr. 01/16.01.2010 a Biroului Filialei Timişoara a ASTR (Anexa 1)

Răspunde: Biroul filialei

Termen: trim.I

  1. Stabilirea unor relaţii de colaborare cu academii şi organisme din structura EURO-CASE

Răspund: Prof.dr.ing. D. Dehelean

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

Prof.dr.ing. C. Davidescu

Termen: trim.II şi în continuare

  1. Intensificarea impactului activităţii filialei asupra instituţiilor publice, impulsionarea activităţii inginereşti

Răspunde: Biroul filialei

Termen: trim.IV şi în continuare

  1. Cooperarea pe diferite teme de interes comun cu filiale ale academiilor din România, cu unităţi de învăţământ liceal şi învăţământ superior, cu autorităţile şi agenţiile locale, respectiv cu organizaţii non-guvernamentale

Răspunde: Biroul filialei

Termen: trim.IV şi în continuare

  1. Strategii pentru primirea de tineri merituoşi în ASTR, în special la secţiile Construcţii şi urbanism şi Ingineria transporturilor

Răspunde: Biroul filialei

Termen: trim.III şi în continuare

  1. Mediatizarea realizărilor şi acţiunilor filialei prin mass-media locală şi centrală

Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu

Prof.dr.ing. Delia Perju

Prof.dr.ing. V. Gioncu

Termen: trim.IV şi în continuare


 1. 2. Activitate tehnico-ştiinţifică

2.1. Participare la competiţii de cercetare pe teme din planul naţional şi internaţional de cercetare

Răspund: Prof.dr.ing. I. Jurcă

Prof.dr.ing. D. Dehelean

Prof.dr.ing. T.L. Dragomir

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

Prof.dr.ing. M. Truşculescu

Dr. ing. D.R. Pascu

Termen: trim.III şi în continuare

2.2. Participare la programele de cercetare-dezvoltare-inovare cu unităţi economice din ţară

Răspund: Prof.dr.ing.I.Boldea

Dr.ing. D.R. Pascu

Termen: trim.II şi în continuare

2.3. Organizarea de seminarii tematice pe probleme de dezvoltare tehnică industrială (Anexa 2)

Răspunde: Comisia de colaborare cu unităţi economice

Termen: trim.II şi în continuare

2.4. Strategii şi prognoze pentru dezvoltarea învăţământului tehnic – muncitori calificaţi, tehnicieni, ingineri

Răspunde: Comisia de dezvoltare învăţământ, cercetare

Termen: trim.II şi în continuare

2.5. Intensificarea participării la organizarea manifestărilor ştiinţifice (mese rotunde, conferinţe, simpozioane ş.a.) la care să participe şi reprezentanţi ai mediului industrial (Anexa 5)

Răspunde: Comisia de organizare manifestări ştiinţifice

Termen: trim.I şi în continuare

2.6. Intensificarea pregătirii prin studii doctorale, al căror conţinut să reflecte direcţii noi de cercetare, să conducă la elaborarea de brevete, să aibă caracter aplicativ

Răspund: Membrii ASTR – conducători de doctorat

Termen: trim.IV şi în continuare

2.7. Continuarea ciclului de conferinţe din programul “Progres Tehnic”, la care să fie invitaţi şi studenţi, masteranzi, doctoranzi (Anexa 3)

Răspund: Prof.dr.ing. I. Şora

Prof.dr.ing. N. Budişan

Prof. dr.ing. Ioan Ilca

2.8. Participarea la programul “Energie electrică nepoluantă”

Răspund: Biroul filialei şi membrii Secţiei de Electrotehnică şi Energetică a filialei

Termen: permanent

2.9. Publicarea de cărţi ştiinţifice/tehnice

Termen: trimestrial


 1. 3. Activitate aniversară şi comemorativă (Anexa 4)

         1. 3.1. Organizarea unor manifestări aniversare pentru membrii filialei la împlinirea vârstei de 75 ani sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei

         1. Termen: trim.III şi în continuare

         2. 3.2. Comemorarea unor iluştri profesori universitari la 100 de ani de la naştere sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei

         1. Termen: trim.IV şi în continuare

4. Activitate editorială şi publicistică


         1. 4.1. Continuarea editării semestriale a revistei INFO ASTR Timişoara difuzarea ei şi la schimb cu alte publicaţii

Răspund: Prof.dr.ing. Dan Perju

Prof.dr.ing. M. Toader

Dr.ing. D. Teodorescu

Prof.dr.ing. V. Gioncu

         1. Termen: lunile mai, nov. şi în continuare

         2. 4.2. Îmbunătăţirea site-ului filialei cu noi date şi contorizarea accesului

Răspunde: Prof.dr.ing.I. Creţu

Termen: permanent

         1. 4.3. Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi din străinătate,

         2. intensificarea accesului la reviste cotate ISI

Răspund: Membrii filialei

Termen: permanent

        1. 4.4. Publicarea de cărţi tehnice în edituri de prestigiu

Răspund: Membrii filialei

Termen: permanent

4.5. Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări din ţară şi din străinătate

Răspund: Membrii filialei

Termen: permanent


5. Activitate economică şi de patrimoniu


5.1. Folosirea raţională, la capacitate, a dotărilor existente şi completarea acestora cu echipamente performante

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

Termen: permanent

5.2. Preocupări pentru crearea de noi spaţii de lucru ale filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

5.3. Constituirea unor laboratoare de cercetare sub egida ASTR şi cooperarea cu laboratoare din universităţi şi institute de cercetare de profil

Răspund: Biroul filialei

Prof.dr.ing. I. Naforniţă

         1. Termen: trim.IV şi în continuare

         2. 5.4.Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri din contracte, sponsorizări, dotări

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

Termen: permanent

5.5. Preocupări pentru exigenţă financiar-contabilă în folosirea fondurilor şi stimularea personalului angrenat în activitatea contractuală

Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

Termen: permanentAnexa 1Componenţa Comisiilor de lucru pe probleme tematice
 1. Comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi de omagiere a personalităţilor

Prof.dr.ing. Ion Boldea, responsabil

Prof. dr.ing. Delia Perju

Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci

Dr.ing. Doru Romulus Pascu


 1. Comisia de redacţie a Revistei INFO ASTR Timişoara

Prof. dr.ing. Dan Perju, responsabil

Prof.dr.ing. Victor Gioncu

Prof. dr.ing. Mihai Toader

Dr.ing. Dan Teodorescu


 1. Comisia de redacţie şi completare “ Pagina WEB

Prof. dr.ing. Vladimir Creţu, responsabil

Prof. dr.ing. Ioan Naforniţă


 1. Comisia de dezvoltare învăţământ cercetare

Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir, responsabil

Prof. dr.ing. Corneliu Davidescu,

Prof. dr.ing. Ioan Carţiş

Prof. dr.ing. Voicu Safta


 1. Comisia de colaborare cu unităţi economice

Prof. dr.ing. Ioan Jurca, responsabil

Prof. dr.ing. Tiberiu Mănescu,

Prof. dr.ing. Tiberiu Babeu


Anexa 2Seminarii tematice pe probleme de dezvoltare tehnică industrialăNr. crt.

Titlu

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Workshop “Rolul laboratoarelor şi al practicii industriale în formarea inginerului “

ASTR Timişoara,

Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa

20 mai 2010

Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa

Cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.


2.

Workshop “Ingineria suprafeţelor“

ISIM Timişoara,

ASTR Timişoara, ICMET Craiova

16-17 sept.2010

ICMET Craiova

Cadre didactice,

specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.


3

Seminar „Modelarea matematică şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice ce însoţesc fenomenele de poluare şi depoluare în mediul urban şi rural”

ASTR Timişoara

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului a UPT

Conferinţa 1 in 20.02.2010

Conferinţa 2 in 26.03.2010

Conferinţa 3 in 21.05.2010

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Timişoara


Cadre didactice,

specialişti din industrie, doctoranzi, studenţi, etc.
Anexa 3


Ciclul de conferinţe din programul “Progres Tehnic”


Nr. crt.

Titlul conferinţei

Numele şi prenumele conferenţiarului

Data şi locul desfăşurării

1.

Radar sensors for automotive application

Prof. Hermann Rohling (Germany)

24 febr. 2010,

Universitatea

Politehnica, Timişoara

2.

Utilizarea energiei solare. Preocupări în Centrul Universitar Timişoara

Prof.dr.ing. Coleta De Sabata

S.L. Fiz. Ioan Luminosu

Conf. dr.ing. Marius Paulescu

Prof.dr.ing. Aldo De Sabata

18 mar. 2010,

Universitatea Politehnica Timişoara

3.

Actul de creaţie în inginerie

Dr. ing. Dan Teodorescu

(Laureat al Premiului de Stat)

13 mai 2010

Universitatea Politehnica Timişoara

4.

Problemele proceselor de asimilare a cuceririlor ştiinţei şi tehnice

Prof.dr.ing. Ioan Ilca,

Facultatea de Inginerie, Hunedoara

10 iunie 2010

Universitatea Politehnica Timişoara

5.

Centrala Electrică Eoliană, Oraviţa

Dr.ing. Anton Garbacea,

S.C. Bussiness S.R.L. Timişoara

14 oct. 2010

Universitatea Politehnica TimişoaraANEXA 4

Aniversări, Comemorări


Nr. crt.

Denumirea manifestării

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Aniversarea a 90 de ani de viaţă –

Acad. Toma Dordea

ASTR Timişoara,

Universitatea Politehnica Timişoaramembrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.

2.

Comemorarea a 120 de ani de la naşterea

Prof. Emerit ing.

Marin Bănărescu

ASTR Timişoara,

Universitatea Politehnica Timişoara


membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.

Anexa 5


MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (mese rotunde, simpozioane, conferinţe)


Nr. crt.

Manifestarea ştiinţifică

Organizator

principal

Data şi locul desfăşurării

Invitaţi

1.

Conference “ OFDM based transmission technique for the 4th generation of digital mobile communication networks“

Prof. Hermann Rohling (Germany)

Universitatea

Politehnica, Timişoara


23 febr. 2010,

Facultatea de Electronică,

Universitatea

Politehnica, Timişoara

cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, doctoranzi, etc.

2.

OPTIM 2010

Universitatea Transilvania, Braşov, Univ.

Politehnica, Timişoara,

Universitatea Tehnică,

Cluj Napoca

20-22 mai

Moeciu, Braşov

cadre didactice, membrii ASTR, specialişti din cercetare şi din industrie, doctoranzi, masteranzi, etc.

3.

A 4-a Conferinţă Internaţională Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate

ISIM Timişoara,


10-11 iunie 2010,

ISIM

Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din institute de cercetare şi din industrie, etc.

4.

Conf. “Marcarea transparentă a imaginilor (watermaking)“

Universitatea

Politehnica, Timişoara


17 iunie 2010

Universitatea

Politehnica, Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.

5.

A 8-a Conferinţă Internaţională Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate

ISIM Timişoara,


4-5 nov. 2010

ISIM Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti din cercetare şi din industrie, etc.

6.

Conf. “Utilizarea transformatei wavelet discrete în transmisii OFDM“

Universitatea

Politehnica, Timişoara


11 nov. 2010

Universitatea

Politehnica, Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.

7.

Conf. “Detecţia Neumann-Pearson şi detecţia Bayesiană“

Universitatea

Politehnica, Timişoara

9 dec. 2010

Universitatea

Politehnica,

Timişoara

membrii ASTR, cadre didactice, specialişti, doctoranzi, etc.