Revista

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII LA A 70-A ANIVERSARE


06

Aniversarea este un moment important în existența umană și, fără îndoială și în cea a unei instituții cum este Facultatea de Construcții din Timișoara. Spiritul culturii își dorea Regele Ferdinand, întemeietorul Școlii politehnice din Timișoara să domine în raport cu ”zidurile” și aceeași dorință credem că au avut și cei care au pus bazele facultății noastre acum 70 de ani.

De-a lungul existenței sale, Facultatea de Construcții din Timișoara s-a afirmat, prin cadrele didactice și cercetătorii săi, prin inginerii pe care i-a pregătit și furnizat țării și lumii întregi, ca o instituție de învățământ performantă, recunoscută ca atare de cei care au beneficiat de ”produsele” sale.

Marile nume care s-au identificat cu școala timișoreană de construcții, academicienii Dan MATEESCU și Constantin AVRAM au fost cei care au așezat renumele acesteia pe înalte culmi de profesionalism, la nivel național și internațional, prin rezultate dintre cele mai performante în domeniul formării inginerești, dar și al proiectării și realizării unor construcții deosebite.

Profesorii, care de-a lungul anilor s-au dedicat activității didactice, de proiectare și cercetare au creat adevărate ”școli” în construcții metalice, beton armat, clădiri civile, poduri, drumuri și căi ferate, fundații, hidrotehnică, instalații, geodezie etc., care, prin rezultatele deosebite pe care le-au generat au reprezentat și continuă să reprezinte cu cinste domeniul nostru de activitate în competiția cu facultățile de profil din țară. Implicarea în numeroase proiecte internaționale este posibilă datorită capacității profesionale, demonstrată de rezultatele deosebite a celor care constituie actualmente corpul didactic și de cercetare al facultății noastre.

Astăzi, la ceas aniversar, Facultatea de Construcții din Timișoara, ca de altfel toate facultățile Universității ”Politehnica” din Timișoara desfășoară activitate didactică armonizată cu cea europeană, organizată pe cele trei trepte (licență, master și doctorat). Sunt oferite programe de studii în inginerie civilă, în limbile română, engleză și germană, ingineria instalațiilor și inginerie geodezică, cu diverse specializări. Structura planurilor de învățământ este adaptată cerințelor pieței construcțiilor, ceea ce conferă o mare atractivitate pentru tinerii doritori de împlinire și satisfacții profesionale, performanță și realizări deosebite.

Dinamica activității de formare profesională din cadrul facultății a fost în permanență marcată de o strânsă colaborare cu mediul economic, în care și-a găsit posibilitatea de valorificare a expertizei personalului didactic și de cercetare cu înaltă calificare.

Programele de studii au fost în permanență adaptate cerințelor industriei construcțiilor și, în consecință absolvenții noștri au fost întotdeauna foarte bine apreciați pe piața muncii, în țară și în străinătate. Cererea de ingineri constructori, instalatori și geodezi a condus la creșterea continuă, naturală a numărului de studenți, care în prezent atinge valoarea de cca 2 500, la cele 3 cicluri de formare (licență, masterat și doctorat).

Activitatea didactică s-a desfășurat în permanență într-o strînsă complementaritate cu cea de cercetare științifică, facultatea propunându-și dintotdeauna ca obiectiv prioritar să mențină și să dezvolte la un înalt nivel această activitate, care se desfășoară în conformitate cu regulamentul propriu destinat stimulării activității de cercetare elaborat de Senatul UPT.

Regulamentul oferă posibilitatea diversificării formelor de participare la activități de cercetare științifică, atât cu organismele naționale M.E.C.T.S., C.N.C.S.I.S., C.N.F.I.S., Academia Română, agenți economici din țară și străinătate, cât și cu organisme internaționale.

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul colectivelor de cercetare, centrelor de cercetare și al centrelor de excelență. Toate aceste structuri funcționează pe lângă departamentele de specialitate din cadrul facultății. În acest sens se menționează:

Facultatea de Construcții acționează consecvent pentru susținerea activității de cercetare în toate domeniile care s-au dovedit a fi solicitate de economie sau de tendințele actuale pe plan mondial, fără a neglija disciplinele care abordează cercetarea fundamentală. Se pune accent pe rolul de primă mărime ce revine cercetătorilor și grupurilor de cercetare în acțiunea de a dezvolta și aprofunda domenii în care există performanță științifică validată de școli de cercetare proprii Facultății de Construcții și de a promova direcții de cercetare noi, inovative.

În cadrul activității de cercetare științifică contractuală se constată o creștere semnificativă a participării studenților. Departamentele au atras în cadrul granturilor sau a contractelor de cercetare studenți din anii terminali, masteranzi, doctoranzi cu sau fără frecvență.

Cooperarea în planul activităților academice și științifice cu parteneri externi reprezintă de asemenea o preocupare majoră a Facultății de Construcții, care s-a implicat activ într-o serie consistentă de programe TEMPUS, PHARE sau LEONARDO.

Nivelul competitiv al activității din cadrul Facultății de Construcții din Timișoara a condus la semnarea unor acorduri pentru acordarea de diplome duble cu Universitatea Tehnică din München, respectiv din Konstanz. Multe teze de doctorat, de un înalt nivel științific sunt elaborate cu dublă conducere și rezolvă aspecte majore privind proiectarea, realizarea, urmărirea comportării în exploatare și expertizarea construcțiilor.

În perioada următoare se urmărește intensificarea preocupărilor de cercetare științifică stabilite în colaborare cu centre de cercetare și universități din țară și străinătate în cadrul unor proiecte comune (consorții) sau a unor proiecte europene și transatlantice. Aș exemplifica această preocupare cu masterul internațional ERASMUS MUNDUS, care va fi organizat cu participarea a 6 universități de top din Belgia, Italia, Portugalia, Cehia, Suedia și, bineînțeles facultatea noastră.

Nivelul atins de predecesorii noștri ne onorează și ne motivează în a fi mereu la înălțime pe plan profesional, didactic și de cercetare. Situarea Universității ”Politehnica” din Timișoara și, implicit a Facultății de Construcții în clasa de elită a învățământului superior din România ne obligă să acționăm în așa fel încât să asigurăm premisele menținerii acestei poziții și în viitor.

Sunt convins că viitorul va consolida renumele facultății noastre și doresc tuturor colegilor, cadre didactice și personal auxiliar, mult succes în activitatea lor, studenților noștri să-și realizeze visurile și să devină profesioniști de valoare, iar tuturor colaboratorilor le transmit convingerea că putem să realizăm multe acțiuni comune, cu beneficii pentru toți partenerii.Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

Decanul Facultății de Construcții din Timișoara

Membru corespondent A.S.T.R., Secția Transporturi