Revista

Prof. dr. ing. Mircea Octavian Popoviciu
membru titular al Academiei Oamenilor de Știință
din România, la 80 de ani


MOPopoviciu.jpgProfesorul Mircea Popoviciu s-a născut la 2 decembrie 1931, în comuna Nădrag din Județul Timiș. Tatăl, subinginer silvic, a fost frecvent mutat în zone unde erau necesare împăduriri. În consecință profesorul a urmat școla primară în Ineu, Județul Arad iar cursurile secundare la liceele Avram Iancu din Brad (1942-44), Coriolan Brediceanu din Lugoj (1944-48) și în final Constantin Diaconovici Loga din Timișoara (1948-1950). În toamna anului 1950 devine student al Facultății de Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara, urmând în ultimii doi ani specializarea Mașini Hidraulice. Ca urmare a activității depuse la Cercul Științific Studențesc și calificativului maxim obținut la examenul de diplomă, conferențiarul (din acea vreme și Academicianul de mai târziu) Ioan Anton îl propune pentru reținere în învțământul superior ca asistent la Catedra de Mașini Hidraulice. În primii doi ani funcționează și în calitate de inginer proiectant și apoi inginer proiectant principal la Filiala Timișoara a Institutului de Proiectări Hidrotehnice. Activitatea depusă la diferitele locuri de muncă a fost desfășurată după patru direcții principale: didactică, cercetare științifică, tehnică și managerială.

În activitatea didactică parcurge toate treptele ierarhice. Asistent (1955-1960), Șef de lucrări (1961-1971), conferențiar (1972-1990) și profesor (1991-1996). Disciplinele principale la care activează sunt “Pompe. Ventilatoare, Suflante” și apoi “Turbine Hidraulice” (la Facultatea de Mecanică, în principal ca asistent), “Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice” (la Facultatea de Electrotehnică, în toate posturile ierarhice deținute). Dintre cele zece cursuri diferite la care a susținut prelegeri în cadrul Facultății de Mecanică, amintim doar Tehnologia Fabricației Mașinilor Hidraulice. La expunerea prelegerilor a tratat problemele în următoarea succesiune: descrierea fenomenului fizic, ipoteze simplificatoare și transcrierea matematică, utilizarea relațiilor pentru proiectarea sistemelor tehnice cu scurte incursiuni privind fabricația, cercetări științifice recente destinate ameliorării rezultatelor. La finele carierei didactice a avut satisfacția ca la proiectarea, fabricația și exploatarea celor peste 200 de centrale hidroelectrice realizate în țara noastră să fi participat mai mulți dintre foștii sudenți. A acordat o atenție deosebită conducerii proiectelor de diplomă punând accentul pe rezolvarea unor probleme inginerești complexe și pe intergrarea cunoștințelor dobândite la disciplinele parcurse de candidat de-a lungul anilor de studiu. Cu deosebită atenție s-a urmărit modul în care sunt folosite cunoștințele de Rezistența materialelor, Organe de mașini, Mecanică, Mecanica fluidelor, Tehnologie Mecanică, Mașini unelte etc. în vederea rezolvării problemelor ridicate de proiect.

Pentru a veni în ajutorul studenților a scris mai multe cursuri și îndrumătoare de lucrări. O largă circulație (peste 200 de citări) a avut manualul “Hidraulică și Mașini Hidraulice” elaborat de Viorica Anton, Mircea Popoviciu și Ioan Fitero și tipărit de editura Didactică și Pedagogică în 1979. În 1990 manualul a fost reeditat și în Republica Moldova. Succesul acestui manual s-a datorat atât modului de tratare a subiectelor cât și orientării spre rezolvarea problemelor ridicate de activitatea tehnică curentă.

În cercetarea științifică a abordat un număr mare de teme privind în special proiectarea, fabricarea și mentenanța mașinilor hidraulice. Rezultatele au fost publicate atât în reviste naționale (130 articole) cât și în unele din străinătate (40 articole). Domeniile prioritare au fost: fenomenul de cavitație, rezistența materialelor la eroziunea cavitațională, împingerea axială la rotoarele de pompă, perfecționarea proiectării unor detalii (rotoare, camere spirale etc.).

Dintre lucrările care au avut un impact deosebit în rândul specialiștilor amintim:

În prezent profesorul Popoviciu are în studiu obținerea unor criterii pentru selectarea ecuațiilor de regresie pentru curbele de eroziune cavitațională precum și realizarea unei metodologii de prezentare a rezultatelor cercetărilor experimentale în aceast domeniu.

În activitatea tehnică a rezolvat o mare diversitate probleme, toate ridicate de industria națională. Pentru argumentare se prezintă unel dintre temele abordate în decursul carierei inginerești: Modernizarea unui decantor aparținând Trustului de Construcții Cluj (1956); Proiectarea stației de pompare Aranca–Cenad (1956); Omologarea exhaustorului „Ex. 347” (1957/1958); Omologare pompei pentru locomotivele Diesel (1961); Analiza vanei fluture și a rotorului (realizat în Franța) pentru CHE Mărișelu (1975); Analiza jocurilor la aparatul director al turbinelor Francis din CHE Mărișelu (1976); Stabilirea cauzelor uzurii cupelor rotorului Pelton din CHE Lotru și soluții de remediere (1981); Analiza fisurării paletelor statorice la turbina KVB-178/27, cu examinarea funcționării mai multor grupuri (sept. 1983-sept. 1985); Studiul fisurilor apărute pe paletele rotorice ale agregatului nr. 2 din CHE Porțile de Fier II (1986); Analiza tehnologiei de fabricație aplicate la ICM Caransebeș pentru 60 de palete de turbină Kaplan (mai-iunie 1989); Analiza avariei și studiul posibilităților de remediere la ogiva agregatului nr.6 de tip KVB-178/27 (decembrie 1989); Analiza cauzelor șocurilor hidraulice din funcționarea agregatului nr. 2 de tip KOT 27 și remedierea prin așezarea corectă a palelor rotorice (1993); Analiza fiabilității și mentenabilității arborelui turbinelor KVB-127/27, prin examinarea rezultatelor măsurătorilor de vibrații și a calculului tensiunilor prin MEF, efectuate de specialiștii firmei Sulzer (1997), Analiza calculelor de durată de viață pentru paletele rotorului retehnologizat din CHE Porțile de Fier I (2005-2006); Analiză privind soluția aplicată la fiabilizarea statorului turbinei, cu ocazia retehnologizării hidroagregatelor din CHE Porțile de Fier I. Propunere de metodologie de urmărire în timp a stării coloanelor statorice (2007).

Activitatea managerială s-a concretizat în conducerea Catedrei de Mașini Hidraulice (1990-1997) și a Filialei Timișoara aosr (2003-2005). În aceste calități atenția a fost îndreptată, în principal, spre următoarele obiective: managementul resurselor umane (studenți și cadre didactice), managementul activității științifice (contracte de cercetare, publicații, participări la conferințe științifice, organizarea unor asemenea conferințe, susțineri de doctorate), managementul resurselor materiale, activități administrative (planuri de învățământ, state de funcții, rapoarte de autoevaluare în vederea auditului dar și numeroasele probleme de organizarea activității curente). Un succes deosebit a avut realizarea unei Sesiuni Științifice în 1990. Constatând, o creștere excesivă a apetitului cadrelor didactice pentru probleme politice și economice, a organizat, în 1990 sesiunea științifică „A treia Conferință de Hidraulică și Mașini Hidraulice”, în condițiile unor resurse precare. Propunerea nu a fost primită la început cu mult entuziasm tocmai din cauza situației financiare. În final lucrările au fost au fost publicate în șase volume, având în medie 200 de pagini fiecare. Evident, în condițiile date, publicarea a fost făcută la reprografia Universității Tehnice Timișoara în condiții relativ modeste. Succesul a constat însă în impulsionarea cercetării științifice și a interesului pentru organizarea unor sesiuni de comunicări care au continuat ulterior la niveluri mult mai înalte, culminând cu ținerea în 2008 la Timișoara a Conferinței Științifice IAHR.


Prof.dr.ing. Ilarie BORDEIASU