Revista

O VIAȚĂ DEDICATĂ ȘCOLII ȘI ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI
Profesorul Dr. Ing. VOICU SAFTA la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Dintotdeauna societatea și-a recunoscut, prețuit și răsplătit autenticele valori, pe cei care au performat, respectiv pe cei care într-un fel sau altul au contribuit la progresul acesteia. Aprecierile au la bază ceea ce au făcut, au lăsat în urmă, și nu prin ceea ce ar fi vrut să facă. Pe firul acestei idei, Profesorul univ. dr. ing. Voicu Safta s-a detașat mult față de contemporanii săi printr-o prodigioasă, diversă și complexă activitate extinsă de-a lungul a aproape șase decenii, activitate derulată cu multă competență și mai ales dăruire, activitate pusă în slujba învățământului și a științei românești, precum și la dezvoltarea societății în ansamblul ei.

Profesorul Voicu Safta se alătură marilor valori din Politehnica Timișoreană, care au contribuit la formarea Sa și cu care mai apoi a colaborat, precum Acad.Corneliu Mikloși, Acad. Ștefan Nădășan, Acad. Ioan Anton, Acad. Traian Sălăgean, profesorii Aurel Nanu, Vladimir Popovici, ș.a., continuând să muncească fără preget pe altarul științei chiar și la venerabila vârstă de optzeci de ani, să-și coordoneze discipolii pentru consolidarea și dezvoltarea cercetărilor în domeniul sudării și încercărilor de materiale, pentru afirmarea în continuare a învățământului superior din acest domeniu și pentru conectarea lui la nevoile societății românești.

Redarea în mod selectiv, chiar cu zgârcenie a câtorva momente și împliniri din viața de excepție a Profesorului Voicu Safta, vor avea darul de a convinge în privința valorii omului și a operei sale.

S-a născut la Cluj, la data de 06.04.1933. Studiile liceale le absolvă cu diplomă de merit la Bacalaureat, la Liceul „Frații Buzești” din Craiova în 1952, iar cele universitare, ca șef de promoție al secției de Mașini Hidraulice de la Institutul Politehnic din Timișoara, în 1957.

Dotat cu calități excepționale, precum, inteligență mult peste media semenilor săi, sete de cunoaștere, capacitate de sintetizare, spirit de competiție, inovativ și creator, precum și bun organizator, s-a înscris ca un lider al generației sale, atribute care au stat la baza performanțelor obținute mai târziu.

După doi ani de producție (1957-1959) petrecuți la Întreprinderea „Electromotor” din Timișoara, întreaga activitate este consacrată cercetării științifice și învățământului superior. Astfel între 1960-1970 este cercetător științific și cercetător principal la Baza Academiei din Timișoara, din 1970 devine șef de laborator și șef de secție la Institutul de Sudură și Încercări de Materiale. În paralel îmbrățișează și cariera universitară, iar din 1980 până în 2000 activează ca profesor titular și șef al catedrei de Utilajul și Tehnologia Sudării din Politehnica Timișoreană. În prezent este profesor consultant al acestei prestigioase universități și consilier științific la Institutul Național de Sudură și Încercări de Materiale.

A performat atât în activitățile didactică și științifică, cât și în cea tehnico-inginerească, din care în mod selectiv pot fi evidențiate, din lipsă de spațiu, doar câteva.

Activitatea didactică–începută în anul 1960 ca asistent (1960-1964), a fost reluată în 1976 ca și cadru asociat la catedra de UTS fiind șef al disciplinei de Controlul Calității Îmbinărilor și Structurilor Sudate. Din anul 1980 devine profesor și șef al catedrei respectiv și titularul disciplinei de „Proiectarea recipientelor subpresiune”.

Ca șef de catedră și-a adus contribuții majore la dezvoltarea specialității inginerești în domeniul sudurii atât prin modernizarea planurilor de învățământ, a structurii acestora și a conținutului disciplinelor, cât și în privința dezvoltării bazei materiale aferente procesului didactic cât și a cercetării științifice.

Rezultate remarcabile a obținut Profesorul Voicu Safta și în privința îndrumării tinerilor la doctorat, sub conducerea Domniei Sale fiind susținute 12 teze, iar altele se află în curs de finalizare.

De-a lungul timpului, o preocupare statornică a fost și cea privind colaborarea cu instituții academice, în special din Europa, în care sens se menționează proiectul TEMPUS (1991-1994) în valoare de 370000 dolari, care a asigurat specializarea tuturor cadrelor didactice din catedră în universități din Vest, precum și înființarea de laboratoare noi, moderne, cum este laboratorul pentru tehnologia sudării prin topire în medii gazoase, și laboratorul de defectoscopie nedistructivă.

Este indubitabil faptul că realizările amintite și altele încă nemenționate, au avut darul de a contribui în mod esențial la ridicarea nivelului procesului didactic și cel al cercetării științifice.


Activitatea științifică– a reprezentat nu doar o preocupare permanentă ci mai ales una definitorie a Profesorului Voicu Safta, ea fiind orientată în principal în domeniul științei materialelor. Sunt de menționat contribuțiile majore aduse în studiile privind defectoscopia nedistructivă și rezistența și încercările de materiale.

Rezultatele cercetărilor efectuate se regăsesc în cele peste 320 lucrări elaborate, la majoritatea fiind singurul sau principalul autor, 41 articole apărute în reviste de specialitate de prim rang (Pergamon, Elsevier, VDI-Verlag, DVS-Verlag, ș.a.), 120 articole publicate în reviste din țară, 50 lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice care au avut loc în țară, 78 memorii și rapoarte de cercetare, 48 lucrări nepublicate prezentate la diverse conferințe, ș.a.

Prodigioasa activitate de cercetare științifică a Profesorului Safta, recunoscută și apreciată,evidențiază o seamă de contribuții științifice în domeniile abordate, în unele fiind considerat chiar ca promotor. Pot fi amintite: stabilirea de corelații dintre caracteristicile fizico-structurale ale oțelurilor și parametrii de propagarea ultrasunetelor; determinarea relațiilor directe între coeficienții de atenuare ai matricii de constituenți structurali și caracteristicile de rezistență; stabilirea condițiilor de difracție a ultrasunetelor la limita de separație între două medii cu rezistivitate acustică apropiată, ș.a.

Cercetările de dată recentă sunt orientate pe aplicarea imagisticii ultrasonice la controlul îmbinărilor prin frecare, folosind metoda matricilor de difracție a modelelor elastice, precum și pe monitorizarea defectelor simulate în aliaje de aluminiu prin termografie în infraroșu.

Rezultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu se regăsesc în publicarea a 2 tratate, 7 monografii și 20 articole. Spre edificare menționez tratatul „Defectoscopia nedistructivă industrială” extinsă pe 530 pagini, apărută în Editura Sudura din Timișoara, în anul 2003, acesta fiind primul și cel mai amplu tratat în domeniu, la care autorul și-a adus multe contribuții originale.

Dintre volumele monografice se impune a fi menționat „Controlul îmbinărilor și produselor sudate”, apărut la Editura Facla în anii 1984 și 1986, lucrare distinsă cu premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române în 1986.

În cel de al doilea domeniu, consacrat rezistenței și încercărilor de materiale, cercetările Profesorului Safta și-au adus importante contribuții la elucidarea proceselor de degradare a construcțiilor agabaritice sudate și la stabilirea de criterii și de soluții practice pentru ameliorarea parametrilor de fiabilitate. Legat de acestea, se rețin rezultatele privind comportarea mecanică a oțelurilor la limita tranziției ductil-fragil, și condițiile degradării la solicitări variabile prin oboseală mecanică și mecano-termică.

Rezultatele cercetărilor efectuate pe cele două segmente au fost valorificate prin articole publicate în lucrările unor conferințe și congrese internaționale (ICF-Fracture, în anii 1977, 1978 și 1982) și în reviste editate de VDI-Verlag, Pergamon Press, respectiv în volumele Int. Seminar „Numerical Analysis of Weldability”publicate în Ed. Metals Inst. Graz.

Pe lângă cele relatate mai sus, este de menționat că în acest al doilea domeniu, Profesorul Voicu Safta a publicat 157 lucrări științifice și 2 monografii, cea mai recentă și importantă fiind din 2006, pe o extindere de 360 pagini, având titlul: „Încercări tehnologice și de rezistență ale îmbinărilor sudate sau lipite”. Pentru a ilustra ecoul de care s-a bucurat această monografie, este suficient să amintesc că ea a fost prezentată la Congresul Internațional de Sudură al IIS/IIW din Sud Estul Europei în 2006.

În completarea ideii de recunoaștere a operei științifice a Profesorului Voicu Safta, e suficient să amintesc faptul că un număr important de lucrări au fost recenzate și prezentate în reviste prestigioase, precum: Welding Abstracts (31), Journal of the Iron and Steel Institute (4), Referativnâi Journal (9), Revista Italiană Della Seldatura (11), Bulletin Signalitique (2), Welding in the World (3).


Activitatea tehnico-industrială– se adaugă în mod fericit la cele menționate (didactică și științifică), ea având darul de a evidenția faptul că, în întreaga sa activitate, Profesorul s-a manifestat și ca un inginer activ, inventiv, creator și prolific. O bună parte din cercetările efectuate și-au găsit o largă aplicare în industrie prin cele 78 de contracte la care a fost fie director (coordonator), fie membru al colectivului de autori, la fel în calitate de expert în omologarea unor importante construcții metalice, precum podurile de peste Canalul Dunăre-Marea Neagră, cazanul recuperator de căldură de la fabrica de acid azotic a Combinatului Chimic din Craiova, camera de cocsare de la rafinăria Brazi, și multe altele.

Importante realizări care se cer a fi menționate se referă la conceperea și executarea unui număr impresionant de prototipuri de aparate, standuri de cercetare, mașini pentru diverse încercări, ș.a., care prin punera lor în funcțiune, nu doar au redus efortul valutar,ci mai ales au asigurat acuratețea rezultatelor cercetărilor și ridicarea nivelului lor.

Aprecierile de care s-a bucurat în timp Profesorul Safta în lumea științifică internațională se evidențiază și prin numărul mare de colaborări cu mari personalități precum:Prof.Dr.Ing. D. Böhme-director la SLV München; Prof. Dr. Ing. U.Dilthey, director ISF-Aachen; Prof.Dr.Ing. A. Neumann, UT Chemnitz; Prof.Dr.Ing. Luisa Quintino, IS Lisabona; Prof. Dr.Ing.H. Kautz, UT Mannheim;Prof.Dr. Ing. Mahutov, Inst Bauman din Moscova; D. Von Hofe, Asociația germană de sudură; Prof.Dr.Ing. L. Lobanov, membru al Acad. de Științe din Ucraina.


Distincții– nu poate fi încheiată această prezentare fără a fi consemnate măcar o parte dintre distincțiile care i-au fost acordate în timp Profesorului Voicu Safta, acestea fiind:


Valoarea Profesorului Voicu Safta, omul și opera sa au fost și sunt apreciate în comunitatea academică din țară și din străinătate, iar azi la ceas aniversar, Domnia Sa reprezintă un model de tinerețe fără bătrânețe, o lecție de nesupunere în fața comodităților, rutinei și suficienței de tot felul, o lecție de comportament a savantului care n-a obosit încă să lupte pentru a urca pe noi culmi ale științei.

Pentru toate acestea, demult, Profesorul Voicu Safta se bucură de prețuirea și dragostea semenilor săi și pe drept, el ocupă un loc aparte în galeria marilor profesori ai Politehnicii.

Recunoștință și mulțumiri pentru tot ce ați dăruit școlii și științei românești, dorindu-vă încă mulți ani cu sănătate și putere de muncă spre binele tuturor.


Prof.Dr.Ing.,DHC Ioan Gh. CARȚIȘ
Membru titular al Academiei de Științe Tehnice