Academia de Ştiinţe Tehnice
din ROMÂNIA
Filiala Timişoara

Regulament de organizare şi funcţionare

I. Dispoziţii generale

Art. 1 Filiala Timişoara este constituită ca unitate funcţională a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi grupează toţi membrii titulari, corespondenţi şi onorifici din zona de Vest a ţării.

Art. 2 Membrii filialei Timişoara fac parte din diferite secţii de specialitate ale ASTR şi au dublă subordonare filială-secţie.

Art. 3 Filiala are dreptul de a constitui comisii de specialitate, colective de cercetare, fundaţii, edituri etc. Organizarea acestora se va aproba de Adunarea Generală a filialei şi cele cu personalitate juridică vor avea un statut propriu.

Art. 4 Conducerea comisiilor de specialitate, colectivelor de cercetare, fundaţiilor, editurilor se realizează prin ASTR sau după caz prin persoane din cadrul şi din afara filialei.

Art. 5 Filiala îndeplineşte în zona de Vest a ţării obiectivele prevăzute în Art. 4 din Statutul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi-şi realizează atribuţiile pe baza unui plan de activitate anual sau pe baza unor planuri pe termen mediu şi de perspectivă.

Art. 6 Planurile de activitate vor fi aprobate de Adunarea generală ordinară a filialei.

Art. 7 Dările de seamă anuale şi diferitele măsuri luate de biroul filialei vor fi prezentate după caz: Adunării generale a filialei, Adunării generale a Academiei, Biroului Prezidiului Academiei.

Art. 8 Filiala are un aparat de lucru încadrat cu personal ştiintific de specialitate şi administrativ angajat în Condiţiile legii.

Art. 9 Structura, organizarea şi atribuţiile personalului angajat cu caracter temporar sau permanent se stabileşte de biroul filialei şi se aprobă de Adunarea generala a filialei.

Art. 10 Statul de funcţiuni şi retribuţia personalului va fi întocmit de Biroul filialei şi va fi aprobat de Adunarea generală a filialei.

II. Organe de conducere

Art. 11 Filiala este condusă de un Birou format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi în conformitate cu prevederile statutului Academiei.

Art. 12 Filiala are următoarele organe de conducere:

 1. Adunarea generală a filialei
 2. Biroul filialei

Art. 13 Adunarea generală este organul suprem de conducere al filialei şi este constituită în conformitate cu prevederile statutului Academiei.

Art. 14 Adunarea generală a filialei se convoacă trimestrial în sesiune ordinară la initiativa biroului. La cererea a 1/3 din membri filialei în cazuri justificate se convoacă Adunarea generală extraordinară.

Art. 15 Adunarea generală a filialei este statutară prin participarea a 2/3 din număru1 total al membrilor şi ia hotărâri după caz prin vot deschis sau secret cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Art. 16 Atribuţiile Adunării generale sunt:

 1. Aprobă planul anual sau planurile de activitate pe termen mediu sau de perspectivă;
 2. Aprobă regulamentul de organizare şi fiincţionare a filialei;
 3. Aprobă structura şi atribuţiile personalului angajat conform cu Art. 8,9,10 din regulamentul de organizare şi funcţionare.
 4. Aprobă structura organizatorică a unităţilor înfiinţate conform Art.3, cu excepţia celor cu personalitate juridică.
 5. Analizează propunerile de primire de noi membri în Academie şi recomandă secţiilor de specialitate prezentarea dosarelor în Adunarea generală a Academiei.
 6. Susţine în Adunarea generală a Academiei primirea de noi membri din unităţile zonei de competenţă a filialei pentru a se extinde activitatea la toate secţiile de specialitate ale Academiei.
 7. Aprobă darea de seamă anuală privind activitatea filialei, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul anual şi descarcă biroul filialei de gestiunea anuală.

Art. 17 Atribuţiile biroului filialei:

 1. Conduce activitatea filialei între adunările generale şi este constituit ca organ executiv şi operativ pentru realizarea sarcinilor filialei;
 2. Ţine şedinţe lunare şi ia hotărâri cu majoritate absolută;
 3. Propune biroului Prezidiului Academiei decernarea de premii, medalii, diplome pentru cei distinşi în activitate.
 4. Contribuie şi ia măsuri privind îndeplinirea planurilor de activitate, realizarea sarcinilor aprobate de Adunarea Generală a filialei şi urmăreşte dezvoltarea logisticii şi strategiei de lucru a filialei.
 5. Pregăteşte documentele necesare activităţii filialei şi a celor de relaţii cu persoane fizice sau juridice.

Preşedintele filialei:

 1. Asigură conducerea operativă a filialei şi o reprezintă în relaţiile cu organele Academiei, cu organele guvernamentale şi neguvernamentale, cu unităţile de învăţământ şi de cercetare, cu unităţile economice, şi persoane fizice din ţară şi străinatate;
 2. Conduce şedinţele de birou şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor luate;
 3. Coordonează activităţi de publicare şi manifestări ştiinţifice organizate sub egida filialei;
 4. Este ordonatorul activităţii financiare a filialei;

Vicepreşedintele filialei:

 1. Coordonează întocmirea planurilor de activitate ale filialei;
 2. Coordonează activitatea unor Comisii sau colective de specialitate;
 3. Se preocupă de inovare în instruire şi cercetare;
 4. Îndeplineşte sarcini speciale delegate de preşedite.

Secretarul filialei:

 1. Răspunde de activitatea administrativ-financiară a filialei;
 2. Pregăteşte şedinţele de birou şi cele de Adunare generală;
 3. Asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor şi a altor documente ale filialei;
 4. Organizează şi păstrează arhiva filialei;
 5. Asigură evidenţa membrilor filialei şi logistica de comunicare;
 6. Coordonează activitatea de lucru a aparatului administrativ al filialei şi-i perfecţionează activitatea;
 7. Gestionează baza materială a filialei şi se ocupă de întreţinerea şi dezvoltarea ei.

III. Venituri şi cheltuieli

Art. 18 Veniturile filialei provin din:

 1. Cotizaţiile membrilor filialei stabilite de Adunarea generala a Academiei;
 2. Donaţii, sponsorizări legate din partea persoanelor juridice, fizice din ţară şi străinătate;
 3. Valori obţinute din activitatea desfăşurată pe bază de contracte, convenţii, etc.
 4. Alte venituri realizate în conformitate cu obiectivele sale şi în condiţiile legilor în vigoare.

Art. 19 Veniturile filialei vor fi folosite pentru:

 1. Asigurarea funcţionării şi dezvoltării ei;
 2. Realizarea obiectivelor propuse şi aprobate de Adunarea generală a filialei;
 3. Conform condiţiilor impuse de donatori sau de unităţi cu personalitate juridică — Art. 3;
 4. Se va ceda o cotă din veniturile filialei pentru dezvoltarea Academiei. Cota se va stabili prin protocol anual cu Biroul Prezidiului Academiei.

Art. 20 Membrii biroului filialei şi personalul angajat temporar sau permanent vor fi remuneraţi respectând legile în vigoare. Statul de salarii se va aproba anual de către Adunarea generală a filialei pe baza propunerii biroului filialei.

Art. 21 Cu aprobarea Biroului Prezidiului Academiei, filiala va deschide un cont bancar la una din băncile locale, cu respectarea legislaţii1or în vigoare.

Art. 22 Operaţiile financiare vor fi ordonate de preşedinte — prima semnătură şi de secretarul filialei — a doua senmătură.

Art. 23 Veniturile şi cheltuielile vor fi evidenţiate prin acte, conform legislaţiei în vigoare şi vor fi urmărite de biroul şi de un personal adininistrativ al filialei.

IV. Dispoziţii finale

Art. 24 Filiala are gestiune şi activitate financiară proprie şi dispune de ştampilă. Ştampila va prezenta însemnele Academiei şi filialei.

Art. 25 Dizolvarea filialei este de competenţa Adunării generale a Academiei şi se face în conformitate cu prevederile statului.

Art. 26 Modificarea prezentului regulament se poate face de Adunarea generală a filialei, la propunerea biroului sau la cererea a 1/3 din membri filialei.